Aktualności

Historyczny sukces polskiej hodowli koni huculskich na V Międzynarodowym Czempionacie Koni Huculskich

5 września 2016 · Kategoria: Czempionaty, Powożenie, Ścieżki huculskie, Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, · Rasa:

W dnia­ch  2-​4 wrze­śnia br. w SK Topolcianky na Słowacji mia­ła miej­sce ko­lej­na mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fron­ta­cja ko­ni hu­cul­ski­ch z kra­jów zrze­szo­ny­ch w Międzynarodowej Federacji Koni Huculskich (HIF). Ponad 70 ko­ni z pię­ciu kra­jów (Polska, Węgry, Słowacja, Czechy, Austria) ry­wa­li­zo­wa­ło w oce­nie pły­to­wej i w kon­ku­ren­cja­ch użyt­ko­wy­ch (ujeż­dże­nie, po­wo­że­nie za­przę­ga­mi, ścież­ka hu­cul­ska).

W oce­nie pły­to­wej pol­skie ko­nie wy­wal­czy­ły czem­pio­na­ty w pię­ciu kla­sa­ch na sześć roz­gry­wa­ny­ch oraz wi­ce­czem­pio­na­ty w pię­ciu.

Zwycięzcy klas to:

 • Klacze 1-​2 let­ni­ch – OREWA (Wieśniak-​Oktawia/​Orzeł O) ho­dow­li i wła­sno­ści Andrzeja Pelca
 • Klacze 3-​4 let­ni­ch – ARALIA (Wieśniak – Azalia W/​Ousor VIII-​50) ho­dow­li Andrzeja Pelca, wła­sno­ści Wacława Kurowskiego;
 • Klacze 5-​letnie i star­sze – FURORA (Piaf-​Fala/​Sonet) ho­dow­li Wojciecha Krzyżaka, wła­sno­ści Mieczysława Janczyka;
 • Ogiery 1-​2 let­nie PRYMUS (Czerchan-​Prima-​O/​Ważniak) ho­dow­li Stanisława Gajewskiego, wła­sno­ści Konrada Pelca;
 • Ogiery 3-​4 let­nie – OUSOR FAKLYA (Ousor Vidra-​Hroby Arany/​Hroby Grad) ho­dow­li i wła­sno­ści Aggteleki Nemzeti Park z Węgier;
 • Ogiery 5-​letnie i star­sze WIEŚNIAK (Ważniak-​Wibracja/​Tuhaj-​Bej) ho­dow­li Andrzeja Pelca, wła­sno­ści Rafała Dąbkowskiego.

Czempionem mło­dzie­żo­wym zo­stał wy­bra­ny ogie­rek PRYMUS, a Czempionem ko­ni star­szy­ch kla­cz FURORA, któ­rą pię­cio­oso­bo­wa mię­dzy­na­ro­do­wa ko­mi­sja wy­bra­ła rów­nież Najlepszym Koniem Pokazu.

Sportową ścież­kę hu­cul­ską wy­grał Łukasz Pupczyk do­sia­da­ją­cy og. JUDYM (Len-​Iliada/​Prislop IX-​81) ho­dow­li i wła­sno­ści SKH Gładyszów, bę­dą­cej czę­ścią Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. z o.o.

W kon­kur­sie ujeż­dże­nia dru­gie miej­sce wy­wal­czy­ła Anna Chojniak na og. OZI (Wikt-​Oktawia/​Sajgon) ho­dow­li Elżbiety Wałaszek, wła­sno­ści Czesława Grucy.

W trud­ny­ch za­wo­da­ch w po­wo­że­niu Stanisław Stasiowski, star­tu­ją­cy dwo­ma za­przę­ga­mi, naj­lep­szy wy­nik osią­gnął w pró­bie ma­ra­to­nu (3 miej­sce) pa­rą Wiwien (Waluch-​Noris/​Proton) ho­dow­li Henryka Piotrowskiego, wła­sno­ści Marka Krajewskiego i Odessa-​W (Nefryt-​Ona/​Nokturn) ho­dow­li Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wła­sno­ści Marka Krajewskiego.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my wszyst­kim ho­dow­com i wła­ści­cie­lom.

Wyniki czem­pio­na­tu są do­stęp­ne tutaj.

fot. Paulina Peckiel

 • RSS
 • Newsletter
 • Facebook
 • Google+
 • GoldenLine
 • YouTube