Aktualności

Kwalifikacje młodych ogierów huculskich 2016

8 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Informujemy za­in­te­re­so­wa­nych ho­dow­ców oraz wła­ści­cie­li ko­ni ra­sy hu­cul­skiej, iż zgod­nie z usta­le­nia­mi Komisji Księgi Stadnej, te­go­rocz­na kwa­li­fi­ka­cja mło­dych ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej do wpi­su do księ­gi stad­nej od­bę­dzie się w dniu 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (śro­da) w Tarnowie (ośro­dek Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni”, ul. Klikowska 304). Ocena ogie­rów pla­no­wa­na jest na godz. 11:00.

Do kwa­li­fi­ka­cji moż­na przed­sta­wić ogie­ry uro­dzo­ne do dnia 31 ma­ja 2014 r. Ogiery na­le­ży zgła­szać do biu­ra Polskiego Związku Hodowców Koni za po­śred­nic­twem wła­ści­wych OZHK /​ WZHK do dnia 16 wrze­śnia 2016 r., po­da­jąc:

  • na­zwę i nu­mer iden­ty­fi­ka­cyj­ny ogiera;
  • ak­tu­al­ny te­le­fon kon­tak­to­wy do wła­ści­cie­la ogiera;
  • wstęp­ną bo­ni­ta­cję ogiera;
  • 3 pod­sta­wo­we wy­mia­ry ogiera.

W go­dzi­nach 8:00-10:30 prze­wi­dzia­na jest obo­wiąz­ko­wa iden­ty­fi­ka­cja oraz mie­rze­nie zgło­szo­nych wcze­śniej do PZHK ko­ni. Bezpośrednio po oce­nie, ogie­ry za­kwa­li­fi­ko­wa­ne mo­gą za­li­czać wstęp­ną pró­bę polową.

Przypominamy jed­no­cze­śnie, że zgod­nie ze zno­we­li­zo­wa­nym „Programem ho­dow­li ko­ni ra­sy hu­cul­skiej”, od dnia 1 ma­ja 2014 r. przy wpi­sie do księ­gi stad­nej ogie­ra, któ­ry za­li­czył za­sad­ni­czą pró­bę dziel­no­ści, nie jest wy­ma­ga­na pró­ba wstęp­na, a dla ogie­rów wpi­sy­wa­nych do księ­gi stad­nej od dnia 1 stycz­nia 2017 r. obo­wią­zu­je mi­ni­mal­ny wiek do wpi­su do księ­gi – 36 mie­się­cy. Warunkiem przy­stą­pie­nia ogie­ra do kwa­li­fi­ka­cji jest po­twier­dze­nie po­cho­dze­nia po wska­za­nej pa­rze ro­dzi­ciel­skiej na pod­sta­wie ba­dań mar­ke­rów ge­ne­tycz­nych DNA wy­ko­na­nych we wska­za­nym przez pro­wa­dzą­ce­go księ­gę la­bo­ra­to­rium (do­ty­czy źre­biąt uro­dzo­nych od dnia 1 stycz­nia 2014 r.).

Informujemy rów­nież, że zgod­nie z Uchwałą Zarządu Głównego, wła­ści­cie­le ogie­rów ra­sy hu­cul­skiej przed­sta­wia­nych do wpi­su do księ­gi stad­nej zo­bli­go­wa­ni są do uisz­cze­nia, naj­póź­niej do 30 wrze­śnia 2016 r. (pią­tek) opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej na kon­to PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wy­so­ko­ści 100 zł za każ­de­go ogie­ra zgło­szo­ne­go do kwa­li­fi­ka­cji. Na prze­le­wie na­le­ży na­nieść ad­no­ta­cję „Zgłoszenie ogie­ra hu­cul­skie­go”. W przy­pad­ku wy­co­fa­nia lub nie­przy­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję (bez wzglę­du na przy­czy­nę) opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na nie bę­dzie zwracana.

Możliwe jest zgło­sze­nie ogie­ra i ure­gu­lo­wa­nie opła­ty kwa­li­fi­ka­cyj­nej po 30 wrze­śnia 2016 r. W ta­kim przy­pad­ku opła­ta kwa­li­fi­ka­cyj­na wy­no­si 200 zł i mu­si być wpła­co­na naj­póź­niej do 18 paź­dzier­ni­ka 2016 r. do godz. 14:00 (de­cy­du­je da­ta za­księ­go­wa­nia wpła­ty na kon­cie PZHK lub prze­sła­nia do PZHK po­twier­dze­nia wpła­ty). Zgłoszenia i/​lub wpła­ty po tym ter­mi­nie nie bę­dą uwzględ­nia­ne. Brak wpła­ty spo­wo­du­je nie­uję­cie ogie­ra w ka­ta­lo­gu i nie­do­pusz­cze­nie do kwalifikacji.

Informujemy jed­no­cze­śnie, że w dniu 20 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (czwar­tek) w Tarnowie – Klikowej prze­wi­dzia­na jest za­sad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści dla ko­ni ra­sy hu­cul­skiej. Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie prze­śle szcze­gó­ło­we pro­po­zy­cje pró­by w ter­mi­nie późniejszym.

Print Friendly, PDF & Email