Aktualności

Polskie konie zaprzęgowe najlepsze na świecie!

13 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

W mi­nio­ny week­end, po raz dru­gi od­by­ły się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Powożeniu. Jak w ro­ku ubie­głym or­ga­ni­za­to­rem był Ośrodek przy za­byt­ko­wym Stadzie Ogierów w Mezohegyes na Węgrzech.

W te­go­rocz­nej edy­cji udział wzię­ły 4 pol­skie ko­nie, któ­ry­mi po­wo­zi­li – WeronikaBartłomiej Kwiatek. Ekipa prze­je­cha­ła 1000 km, aby do­trzeć na miej­sce za­wo­dów, tuż przy gra­ni­cy z Rumunią, a po ubie­gło­rocz­nych suk­ce­sach, ape­tyt na me­da­le Mistrzostw Świata był wca­le nie mniej­szy. Polskę re­pre­zen­to­wa­ły czte­ry ko­nie ra­sy śląskiej- trzy ogie­ry i jed­na klacz. W każ­dej z trzech ka­te­go­rii wie­ko­wych Polska mia­ła swo­je­go reprezentanta.

W ka­te­go­rii 5 – lat­ków, gdzie do ry­wa­li­za­cji sta­wi­ły się wszyst­kie za­kwa­li­fi­ko­wa­ne ko­nie – 10 – mo­gli­śmy oglą­dać Bartłomieja Kwiatka i klacz Rebelia śl (Hutor, Regencja/​Bank) hod. SO Książ, wł. OHZ Kamieniec Ząbkowicki.

W ka­te­go­rii 6 – lat­ków, gdzie z po­śród za­kwa­li­fi­ko­wa­nych 31 ko­ni mo­gli­śmy oglą­dać 8 naj­lep­szych, Polskę re­pre­zen­to­wa­li: Weronika Kwiatek i ogier Imbred śl (Pikolo, Izyda/​Mundial) hod. Grzegorz Świątek, wł. Zawodniczki.

Kategoria 7-​latków – naj­licz­niej­sza pod wzglę­dem za­kwa­li­fi­ko­wa­nych ko­ni na świe­cie – 59 – li­czy­ła staw­kę 12 naj­lep­szych, w tym Weronikę Kwiatek i ogie­ra Epilog śl (Lokan, Egida/​Nomen) hod. SO Książ, wł. Zawodniczki oraz Bartłomieja Kwiatka i ogie­ra Bazyli śl (Lokan, Bazylia/​Palant) hod. SO Książ, wł. Grzegorz Świątek.

Wszystkie czte­ry ko­nie prze­szły osta­tecz­ną se­lek­cję w po­sta­ci kwa­li­fi­ka­cji – za­gry­wa­jąc się do ści­słe­go fi­na­łu, gdzie po­dzi­wia­li­śmy naj­lep­sze mło­de ko­nie na świe­cie. Wspaniałe wy­stę­py za­owo­co­wa­ły ko­lej­nym hi­sto­rycz­nym suk­ce­sem pol­skich za­przę­gów – trze­ma me­da­la­mi Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej FEI! Młoda 5-​letnia klacz Rebelia zdo­by­ła ty­tuł Vice Mistrzyni Świata zdo­by­wa­jąc bar­dzo do­bre oce­ny m.in. za stęp czy przy­dat­ność do za­przę­gu i per­spek­ty­wę. Ogier Imbred wraz z Weroniką Kwiatek – w ka­te­go­rii 6-​latków w ści­słym fi­na­le za­jął 5 miejsce.

Kategoria 7- lat­ków oka­za­ła się naj­bar­dziej szczę­śli­wa. Dwaj sy­no­wie słyn­ne­go ogie­ra Lokan (Vice Mistrz Świata Pratoni del Vivaro 2010), sta­nę­li na po­dium II edy­cji Mistrzostw Świata Młodych Koni! Epilog, któ­rym po­wo­zi­ła Weronika Kwiatek zo­stał Vice Mistrzem Świata, a Bazyli pod lej­cą Bartłomieja Kwiatka zo­stał II Vice Mistrzem Świata. Oba ko­nie otrzy­ma­ły wy­so­kie no­ty za stęp, przy­dat­ność do za­przę­gu oraz po­ziom wyszkolenia.

Wspaniałe suk­ce­sy pol­skich ko­ni ślą­skich, po­wtó­rzo­ne dru­gi rok z rzę­du – obok naj­więk­szych ho­dow­li świa­ta ta­kich jak: nie­miec­ka, ho­len­der­ska czy wę­gier­ska są wy­jąt­ko­wym wy­da­rze­niem, któ­re pie­czę­tu­je kie­ru­nek nada­ny ho­dow­li ko­ni ślą­skich oraz współ­pra­cy z naj­lep­szy­mi za­wod­ni­ka­mi na świe­cie – jak ro­dzeń­stwo Kwiatek.

fot. Kwiatek Team

Print Friendly, PDF & Email