Aktualności

Mistrzostwa Polski w ujeżdżeniu

14 września 2016 · Kategoria: Ujeżdżenie, · Rasa:

Aleksandra Szulc, Żaneta SkowrońskaPrzemysław Kozanowski to te­go­rocz­ni me­da­li­ści Mistrzostw Polski Seniorów w ujeż­dże­niu, któ­re za­koń­czy­ły się 4 wrze­śnia w SKJ Bajardo w Augustówku. Miło nam ogło­sić, że Aleksandra Szulc zdo­by­ła zło­ty me­dal do­sia­da­jąc swo­je­go 12-​letniego ogie­ra RUMBA HIT sp (Samba Hit brdbg – Rowa han po Rotspon) ho­dow­li Piotra Wiese. Ta nie­roz­łącz­na pa­ra ma na swo­im kon­cie już licz­ne suk­ce­sy – po­cząw­szy od ty­tu­łów Mistrza Polski Młodych Koni 4-​letnich i 5-​letnich, po­przez udział w Mistrzostwach Świata Młodych Koni, srebr­ny me­dal Mistrzostw Polski Seniorów, a tak­że wy­so­kie lo­ka­ty w mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sach Grand Prix w Polsce i za­gra­ni­cą. Cieszymy się ogrom­nie, że mi­mo po­waż­nej kon­tu­zji ja­ką Rumba Hit ma za so­bą, ka­rie­ra tej zgra­nej pa­ry roz­wi­ja się i trzy­ma­my kciu­ki za dal­sze sukcesy.

Drugim naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nym ko­niem pol­skiej ho­dow­li w MP Seniorów był Azzaro sp (Rubin han – Aza sp po Montevideo KWPN) hod. Mariana Orłowskiego, wł. Galiny Sabitovej, do­sia­da­ny przez Rishata Sabitova (7 m.), do któ­re­go po­cząt­ko­wo po­mył­ko­wo po­wę­dro­wa­ła na­gro­da Polskiego Związku Hodowców Koni, jed­nak dzię­ki szyb­kiej re­ak­cji or­ga­ni­za­to­rów osta­tecz­nie tra­fi­ła we wła­ści­we rę­ce, czy­li do Aleksandry Szulc.

Obu pa­rom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my wspa­nia­łych wy­ni­ków i dzię­ku­je­my za pro­mo­wa­nie pol­skich ko­ni w spo­rcie na tak wy­so­kim poziomie!

fot. Łukasz Kowalski

Print Friendly, PDF & Email