Aktualności

Hajda po finał!

15 września 2016 · Kategoria: MŚMK, Skoki przez przeszkody, · Rasa:

Niezmiernie mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że pierw­sze­go dnia sko­ko­wy­ch Mistrzostw Świata Młodych Koni w Lanaken 6-​letnia kla­cz HAJDA ra­sy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (Cantanis hol. – Harda Dusza sp po Czuwaj sp) ho­dow­li i wła­sno­ści pa­na Sławomira Orbaczewskiego ukoń­czy­ła pierw­szy kon­kurs kwa­li­fi­ka­cyj­ny z wy­ni­kiem 0 pkt. kar­ny­ch i cza­sem 35.31 se­kund. Klacz do­sia­da­na je­st przez Tomasza Miśkiewicza. Jeśli w ju­trzej­szy­ch kwa­li­fi­ka­cja­ch pa­ra spi­sze się rów­nie do­brze, bę­dzie­my mo­gli po­dzi­wiać ją w fi­na­le.

Nieźle spi­sa­li się rów­nież na­si po­zo­sta­li re­pre­zen­tan­ci:

Grzegorz Psiuk na 5-​letnim wał. Cristiano sp (Falbrus sp – Cecile hol. /​ Carlos DZ hol.),
hod. Leokadii Drozdowskiej, wł. Jolanty Szydłowskiej
4 pkt. kar­ne
Jacek Bobik i 5-​letni wał. Carewicz sp (Vandamme KWPN – Cyranka sp /​ Cavaliero au­str. go­rąc.),
hod. SK Nowielice, wł. Jacka Bobika
4 punk­ty kar­ne
Tomasz Miśkiewicz i 6-​letnia kl. Chocolate Blue old. (OS)  (Chacco Blue me­kl. – Carousa old. /​ Carinue old.), wł. Dariusza Miśkiewicza 8 pkt. kar­ny­ch w I fa­zie

Serdecznie gra­tu­lu­je­my i z ca­łej si­ły trzy­ma­my kciu­ki za ju­trzej­sze prze­jaz­dy. Rywalizacja roz­pocz­nie się już o go­dzi­nie 8:00. Zachęcamy do śle­dze­nia trans­mi­sji on-​line i ki­bi­co­wa­nia wszyst­kim na­szym za­wod­ni­kom, któ­rzy po­je­cha­li do Lanaken wal­czyć o mi­strzo­stwo.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube