Aktualności

60 Wystawa – Sprzedaż Ogierów Zimnokrwistych Szepietowo 2016

23 września 2016 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, Wystawy i pokazy, · Rasa: ,

W dniach 3-​4 paź­dzier­ni­ka 2016 ro­ku na te­re­nie Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie od­bę­dzie się 60 Wystawa-​Sprzedaż ogie­rów zim­no­krwi­stych – ra­sy Polski Koń Zimnokrwisty i Polski Koń Zimnokrwisty w ty­pie so­kól­skim oraz Arden Polski. Na Aukcji bę­dą pre­zen­to­wa­ne mło­de 2,5-letnie ko­nie, któ­re zo­sta­ną oce­nio­ne przez Komisję Oceny ce­lem kwa­li­fi­ka­cji i wpi­su do ksiąg ko­ni za­ro­do­wych.

PROGRAM IMPREZY
 • 3 paź­dzier­ni­ka 2016 r. 
  • godz. 13:00 Zwózka ogie­rów
  • godz. 16:00 Komisyjny po­miar ogie­rów
 • 4 paź­dzier­ni­ka 2016 r. 
  • godz. 9:00 Komisyjna oce­na ogie­rów
  • godz. 14:00 Ogłoszenie wy­ni­ków oce­ny, na­gra­dza­nie oraz pre­zen­ta­cja wy­róż­nio­nych ogie­rów
  • godz. 15:00 Dopełnienie for­mal­no­ści kupna-​sprzedaży

Przyjezdni ma­ją moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z noc­le­gów i wy­ży­wie­nia w ho­te­lu w PODR w Szepietowie:
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
Szepietowo-​Wawrzyńce 64
18-​210 Szepietowo
tel: 86 275 89 39
tel: 86 275 89 45

Regulamin Wystawy oraz Katalog pre­zen­to­wa­nych ogie­rów do­stęp­ny na stronie WZHK.
Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku ser­decz­nie za­pra­sza wszyst­kich ho­dow­ców, mi­ło­śni­ków ko­ni oraz za­in­te­re­so­wa­ne oso­by.

60-aukcja_szepietowo-5

fot. Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku