Aktualności

Mistrzowskie pary w Bogusławicach

27 września 2016 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać, iż na za­koń­czo­nych kil­ka dni te­mu XXXII Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi (MP-​D2) roz­gry­wa­nych w bo­gu­sła­wic­kim Stadzie Ogierów (16-​18 wrze­śnia 2016 r.) zło­ty me­dal wy­wal­czył Waldemar Kaczmarek re­pre­zen­tu­ją­cy klub SK Bielin, po­wo­żąc koń­mi: Cedroso DSP, Cybinka sp oraz Cyprian DSP.

Nagrodę spe­cjal­ną Prezesa Polskiego Związku Hodowców Koni dla naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go za­wod­ni­ka, po­wo­żą­ce­go pa­rą ko­ni pol­skiej ho­dow­li otrzy­mał Rafał Wojtacha z klu­bu SLKS Książ – brą­zo­wy me­da­li­sta Mistrzostw. Do te­go suk­ce­su przy­czy­ni­ły się wa­ła­chy ra­sy ślą­skiej: dwaj peł­ni bra­cia 9-​letni EROS i 7-​letni DIEGO (ex ERAZM) po ogie­rze Burgund od mat­ki Estonia po Dudek, ho­dow­li Mirosława Jarmuża oraz 10-​letni RESPEKT (Jogurt – Renatka po Butanol), ho­dow­li SO Książ. Wszystkie ko­nie sta­no­wią wła­sność zawodnika.

Trzymamy kciu­ki za dal­sze suk­ce­sy na­szych mi­strzow­skich koni!

fot. Paulina Peckiel

Print Friendly, PDF & Email