Aktualności

Święto Hodowców Koni Górki 2016

29 września 2016 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Inne imprezy, ·

Zapraszamy do obej­rze­nia ga­le­rii ze zdję­cia­mi ze Święta Hodowców Koni Górki 2016. Przedstawiamy rów­nież po­dzię­ko­wa­nia od pa­na Piotra Pyzy, pre­ze­sa TKHK w Garwolinie.

Na wy­sta­wę przy­je­cha­ło Polskie Radio Program I i na­gra­ło au­dy­cje o ko­niach dla dzie­ci. Zapraszamy do obejrzenia i posłuchania.

Składam ser­decz­ne po­dzię­ko­wa­nia wszystkim,
któ­rzy czyn­nie włą­czy­li się w przy­go­to­wa­nie i
or­ga­ni­za­cję 4. Regionalnego Święta Hodowców
Koni Górki 2016, w szcze­gól­no­ści Zarządowi
TKHK w Garwolinie oraz pa­nu Krzysztofowi
Szusterowi.

Z wy­ra­za­mi szacunku,

Piotr Pyza

Prezes TKHK w Garwolinie

fot. Urszula Chromik

Print Friendly, PDF & Email