Aktualności

Przetarg na organizację zakładów treningowych w 2017 roku

11 października 2016 · Kategoria: Przetargi, Zakłady Treningowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza do skła­da­nia ofert na or­ga­ni­za­cję za­kła­dów tre­nin­go­wych ogie­rów i kla­czy ras szla­chet­nych w 2017 r. Prosimy o za­po­zna­nie się z zasadami przetargu. Załączniki do ofer­ty moż­na uzy­skać w biu­rze PZHK w Warszawie, kon­takt: Kamila Żuchowska, e-​mail: zuchowska@pzhk.pl, tel. 22 628-​03-​61, 629-​95-​31, fax. 22 628-68-79.
Nieprzekraczalny ter­min skła­da­nia ofert – 21 li­sto­pa­da 2016 r., godz. 9:00.

Print Friendly, PDF & Email