Aktualności

„Hodowca i Jeździec” ma nowego redaktora naczelnego

27 października 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Miło nam ogło­sić, że w wy­ni­ku prze­pro­wa­dzo­nej re­kru­ta­cji na sta­no­wi­sko re­dak­to­ra na­czel­ne­go na­sze­go kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”, Prezydium PZHK wy­bra­ło Panią Ewę Jakubowską.

Pani Ewa je­st ab­sol­went­ką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Szlify re­dak­tor­skie zdo­by­wa­ła pro­wa­dząc por­ta­le in­ter­ne­to­we dla or­ga­ni­za­cji cha­ry­ta­tyw­ny­ch, pol­skiej spo­łecz­no­ści w Wielkiej Brytanii oraz wła­sną stro­nę zwią­za­ną z jeź­dziec­twem. Współtworzyła cza­so­pi­smo dla bran­ży mo­to­ry­za­cyj­nej. Przez wie­le lat zwią­za­na ze świa­tem re­kla­my i mar­ke­tin­gu.

Mamy na­dzie­ję, że pod wo­dzą no­wej Pani Redaktor na­sze cza­so­pi­smo bę­dzie się da­lej roz­wi­jać i do­star­czać czy­tel­ni­kom cie­ka­wy­ch in­for­ma­cji ze świa­ta ho­dow­li i spor­tu.

ewa-jakubowska

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube