Aktualności

Zmarł Ryszard Szorc

14 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Z wiel­kim ża­lem za­wia­da­mia­my, że w wie­ku 68 lat zmarł nasz za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni ra­sy ślą­skiej Pan Ryszard Szorc.

Uroczystości po­grze­bo­we roz­pocz­ną się Mszą św. ża­łob­ną w po­nie­dzia­łek 14 li­sto­pa­da 2016 r. o go­dzi­nie 13:00 w Kościele św. Tekli w Pławnej.

Rodzinie i bli­skim prze­ka­zu­je­my wy­ra­zy współ­czu­cia.