Aktualności

Zmarł Stanisław Szurik

15 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Trudno w to uwie­rzyć, że już nie zo­ba­czy­my na im­pre­za­ch ho­dow­la­ny­ch cha­rak­te­ry­stycz­nej syl­wet­ki Stanisława Szurika. Hodowcy, któ­ry  spo­wo­do­wał, że po la­ta­ch na świe­cie za­czę­to po­now­nie mó­wić o pol­ski­ch ko­nia­ch. Stanisław Szurik je­st (dla nas wciąż je­st) ho­dow­cą wie­lu wy­róż­nia­ją­cy­ch się ko­ni. Kilkadziesiąt kla­czy je­go ho­dow­li wy­gra­ło pró­by dziel­no­ści czy to po­lo­we czy sta­cyj­ne, źre­bię­ta wie­lo­krot­nie oka­zy­wa­ły się naj­lep­sze na wy­sta­wa­ch ho­dow­la­ny­ch. Ale sła­wę przy­nio­sło mu wy­ho­do­wa­nie si­we­go ogie­ra MJT Nevados S sp, ur. 2008 r. (Calvados Z – Nestia S/​ Romualdo), któ­ry w ubie­głym se­zo­nie wy­grał Mistrzostwa Świata Młodych Koni w sko­ka­ch w naj­trud­niej­szej ka­te­go­rii, czy­li ko­ni 7-​letnich, pod sław­nym Gregorym Watheletem. Ogier ten je­st uzna­ny nie tyl­ko w pol­ski­ch księ­ga­ch, ale tak­że w nie­miec­ki­ch, bel­gij­ski­ch czy SF. W je­go staj­ni uro­dził się tak­że Granit S sp, ur. 2005 r. (Faust Z – Gracenta/​ Graf Grannus), któ­ry w te­go­rocz­nym se­zo­nie zdo­by­wał punk­ty dla PZHK w ran­kin­gu ko­ni sko­ko­wy­ch FEI, a do­sia­da­ny je­st przez ka­na­dyj­skie­go za­wod­ni­ka Johna Andersona.  Jarosław Lewandowski – kie­row­nik Kujawsko-​Pomorskiego Związku Hodowców Koni, na któ­re­go te­re­nie znaj­do­wa­ła się stad­ni­na pa­na Stanisława ze wzru­sze­niem wy­zna­je: „był to bar­dzo do­bry i skro­my czło­wiek, wier­ny tra­dy­cji i moc­no zwią­za­ny z PZHK”.  Jest to wiel­ka stra­ta dla pol­skiej ho­dow­li ko­ni spor­to­wy­ch.

Składamy wy­ra­zy współ­czu­cia Rodzinie i Bliskim.

Pogrzeb od­bę­dzie się w czwar­tek 17.11.2016 r., o go­dz. 1000, w Kaplicy Cmentarza Parafii pw. Św. Mikołaja w Mroczy przy uli­cy Nakielskiej 241.

stachu_mg_0025

Stanisław Szurik ze zdję­ciem wy­ho­do­wa­ne­go przez sie­bie ogie­ra MJT Nevados, Cavaliada 2015

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube