Aktualności

Zapraszamy do Pawilonu Polskiej Hodowli na Cavaliadę do Poznania!

25 listopada 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie, ·

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI to nie tyl­ko wy­jąt­ko­we miej­sce, w któ­rym ho­dow­la spo­ty­ka się ze spor­tem, pra­ca jest fa­scy­nu­ją­cą przy­go­dą, a na­uka świet­ną za­ba­wą! To tak­że miej­sce, któ­re wro­sło już w tra­dy­cję spo­tkań mi­ło­śni­ków ko­ni i spor­tu jeź­dziec­kie­go pod­czas ko­lej­nych edy­cji Cavaliady.

Pomysł po­wstał w 2012 ro­ku z ini­cja­ty­wy Polskiego Związku Hodowców Koni i Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Międzynarodowych Targów Poznańskich w ce­lu pro­mo­cji pol­skiej ho­dow­li ko­ni oraz pod­kre­śle­nia, jak du­że zna­cze­nie ma prze­mysł kon­ny w pol­skiej rze­czy­wi­sto­ści. To je­dy­ne te­go ro­dza­ju przed­się­wzię­cie w Polsce.

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI przy­bli­ża te­mat ho­dow­li ko­ni w Polsce, jak rów­nież pre­zen­tu­je ca­łe spek­trum moż­li­wo­ści, ja­kie nie­sie ze so­bą ta dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­ca się ga­łąź prze­mysł. Nasi go­ście bę­dą mie­li moż­li­wość obej­rze­nia przed­sta­wi­cie­li na­szych ro­dzi­mych ras ko­ni, wzię­cia udzia­łu w au­kcji pol­skich ko­ni wierz­cho­wych TERAZ POLSKIE KONIE. Najmłodszych mi­ło­śni­ków ko­ni za­pro­si­my na prze­jażdż­ki na kucykach!

Już po raz ko­lej­ny Polski Związek Hodowców Koni oraz Agencja Nieruchomości Rolnych za­pro­si wszyst­kich go­ści Cavaliady na wspa­nia­łe wi­do­wi­sko. Tegoroczny spek­takl no­si ty­tuł pt. KONIE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO. Odbędzie się w so­bot­nie po­po­łu­dnie. Poprowadzi go Paweł Kleszcz. Nie mo­że Was tam zabraknąć!

Bądźcie na­szy­mi go­ść­mi, cze­ka­my na was w PAWILONIE POLSKIEJ HODOWLI!

1-​4 grud­nia 2016 r. 

PAWILON POLSKIEJ HODOWLI

Pawilon 8A na te­re­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich

Cavaliada Poznań 2016

Print Friendly, PDF & Email