Aktualności

Wspomnienie o Wacławie Kobylińskim

30 listopada 2016 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

W dniu 24 li­sto­pa­da 2016 ro­ku zmarł w wie­ku 92 lat Wacław Kobyliński, za­słu­żo­ny ho­dow­ca ko­ni zim­no­krwi­stych. Przez swo­je dłu­gie ży­cie ho­do­wał i użyt­ko­wał ko­nie. Był tak­że ak­tyw­nym człon­kiem WZHK w Białymstoku, a w ostat­nich la­tach je­go ho­no­ro­wym człon­kiem. Pełnił funk­cję Prezesa, człon­ka za­rzą­du Terenowego Koła Hodowców Koni w Grajewie i w Mońkach oraz przez kil­ka ka­den­cji człon­ka za­rzą­du i Wiceprezesa WZHK w Białymstoku. Przez Trzy ka­den­cje był wy­bie­ra­ny na Delegata na Zjazd PZHK w Warszawie. Te funk­cje spra­wo­wał spo­łecz­nie z ogrom­nym za­an­ga­żo­wa­niem trosz­cząc się za­wsze o do­bro i roz­wój ca­łej organizacji.
Pana Wacława za­pa­mię­ta­my ja­ko ho­dow­cę o ogrom­nej wie­dzy za­wo­do­wej, umie­jęt­no­ści pra­cy z koń­mi w go­spo­dar­stwie, a tak­że umie­jęt­no­ścia­mi od­cho­wu i użyt­ko­wa­nia ogie­rów. W je­go go­spo­dar­stwie funk­cjo­no­wał punkt ko­pu­la­cyj­ny przez oko­ło 40 lat. Tam sta­cjo­no­wa­ły naj­lep­sze ogie­ry z PSO w Kętrzynie, któ­re pan Wacław utrzy­my­wał, pie­lę­gno­wał i użyt­ko­wał jak wła­sne. Specjalizował się tak­że w wy­szu­ki­wa­niu naj­lep­szych od­sad­ków. Wykupywał je od ho­dow­ców, któ­rzy nie by­li w sta­nie sa­mi wy­ho­do­wać źre­biąt na ogie­ry za­ro­do­we i przez okres dwóch lat przy­go­to­wy­wał je na au­kcję. W ten spo­sób naj­pierw sam, póź­niej z sy­nem Krzysztofem za­pre­zen­to­wał na au­kcjach or­ga­ni­zo­wa­nych przez zwią­zek w Białymstoku po­nad 50 ogie­rów. Z re­gu­ły by­ły to ogie­ry bar­dzo do­brej ja­ko­ści, za któ­re otrzy­mał 7 me­da­li zło­tych, 12 srebr­nych i 1 brą­zo­wy. Najlepszymi ogie­ra­mi, któ­re wy­war­ły du­ży wpływ na po­gło­wie ko­ni so­kól­skich by­ły: Brytan, FonikEbro.
Za osią­gnię­cia w ho­dow­li oraz dzia­łal­ność spo­łecz­ną zo­stał od­zna­czo­ny srebr­nym Krzyżem za­słu­gi, zło­tą od­zna­ką PZHK oraz Medalem – 120 lat Polskiego Związku Hodowców Koni.
Cześć Jego pamięci!

Rodzinie i wszyst­kim Bliskim zmar­łe­go skła­da­my naj­głęb­sze wy­ra­zy współczucia.

Print Friendly, PDF & Email