Aktualności

Cavaliada 2016: Aukcja koni wierzchowych TERAZ POLSKIE KONIE

9 grudnia 2016 · Kategoria: Cavaliada Poznań, Teraz Polskie Konie, ·

Już po raz trze­ci pod­czas Cavaliady w Poznaniu od­by­ła się Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE. Tym ra­zem przy peł­nych trybunach.

Początkowo w au­kcji mia­ło wziąć udział 12 ko­ni. Dwa z nich zna­la­zło jed­nak na­byw­ców jesz­cze przed ogło­sze­niem au­kcyj­nej staw­ki. Jeden z ko­ni zo­stał wy­co­fa­ny z po­wo­dów zdro­wot­nych. W Poznaniu mo­gli­śmy po­dzi­wiać do­bo­ro­wą staw­kę wierz­chow­ców pod­da­nych wcze­śniej­szej oce­nie se­lek­cjo­ne­rów PZHK pod ką­tem po­kro­ju, cech użyt­ko­wych oraz sta­nu zdro­wia i przy­go­to­wa­nia. Nowością by­ło to, że każ­dy z ko­ni wy­sta­wio­nych na au­kcji był pod­da­ny nie tyl­ko ba­da­niu we­te­ry­na­ryj­ne­mu, ale tak­że miał wy­ko­na­ne zdję­cia rentgenowskie.

W tym ro­ku po raz pierw­szy Aukcja TERAZ POLSKIE KONIE mia­ła cha­rak­ter otwar­ty. Do li­cy­ta­cji mógł przy­stą­pić każ­dy, bez ko­niecz­no­ści wcze­śniej­sze­go re­je­stro­wa­nia się i skła­da­nia ofert. Najwyżej li­cy­to­wa­na by­ła sze­ścio­let­nia, si­wa klacz Hajda sp – fi­na­list­ka Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach w wie­ku 4 i 5 lat (Felix Kruppa). W se­zo­nie 2016, ja­ko 6-​latka, do­sia­da­na przez Tomasza Miśkiewicza, nie po­peł­ni­ła żad­ne­go błę­du pod­czas ca­łych MPMK! Jej ce­na osią­gnę­ła wy­so­kość 200 ty­się­cy zło­tych. Kolejnym ko­niem li­cy­to­wa­nym wy­so­ko był si­wy ma­ło­pol­ski ogier Aport, Mistrz Polski Koni 5-​letnich w WKKW (Strzegom, 2016), uczest­nik MPMK w WKKW (Strzegom, 2015), Wiceczempion ogie­rów 2-​letnich pod­czas Międzynarodowego Czempionatu Koni Angloarabskich (Pompadour/​Francja, 2013), II Wiceczempion kla­sy ogie­rów 2-​letnich na Narodowym Pokazie Koni Małopolskich (Białka, 2013), ukoń­czył 100-​dniowy za­kład tre­nin­go­wy (Bielice, 2014). W tym przy­pad­ku ce­na za­trzy­ma­ła się na 80 tys. złotych.

W trak­cie po­znań­skiej au­kcji ża­den z wy­sta­wio­nych ko­ni nie zna­lazł na­byw­cy, ale za­in­te­re­so­wa­nie by­ło du­że. Licytacja od­by­wa­ła się przy peł­nych try­bu­nach. Wcześniej po pierw­szych pre­zen­ta­cjach ko­ni pod sio­dłem i w rę­ku nie za­bra­kło chęt­nych do od­by­cia jazd te­sto­wych. Po za­koń­cze­niu au­kcji za­in­te­re­so­wa­nie koń­mi rów­nież nie zma­la­ło, co po­zwa­la mieć na­dzie­ję, że już nie­ba­wem część z ko­ni pre­zen­to­wa­nych w Poznaniu znaj­dzie swo­ich nabywców.

fot. Małgorzata Sieradzan

Print Friendly, PDF & Email