Aktualności

Noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, ·

W dniu 2 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Koni spo­tka­li się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem i Wiceministrem Rafałem Romanowskim.

Prezes  Paweł Mazurek oraz Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski pod­trzy­ma­li ne­ga­tyw­ne sta­no­wi­sko PZHK z 2013 r. w spra­wie uzna­nia ko­nia za zwie­rzę to­wa­rzy­szą­ce. W trak­cie dys­ku­sji nt. cho­wu ko­ni mię­snych, obie stro­ny zgod­nie pod­kre­śla­ły, że z punk­tu wi­dze­nia do­bro­sta­nu ko­ni, jak rów­nież in­te­re­sów pol­skich pro­du­cen­tów, naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest eks­port mię­sa koń­skie­go do kra­jów trze­cich. Poinformowano tak­że, że m. in. w tro­sce o do­bro­stan ko­ni Związek pra­cu­je obec­nie nad „Kodeksem do­brych prak­tyk w ho­dow­li koni”.

Przedmiotem spo­tka­nia, po raz ko­lej­ny, był pro­blem bra­ku ko­ni w sys­te­mie płat­no­ści bez­po­śred­nich w Polsce. Minister Rolnictwa ze zro­zu­mie­niem od­niósł się do in­for­ma­cji o po­stę­pu­ją­cym spad­ku po­gło­wia ko­ni, szcze­gól­nie w Polsce wschod­niej i południowo-​wschodniej, co jest efek­tem m. in. nie­rów­ne­go trak­to­wa­nia ko­ni w po­rów­na­niu z in­ny­mi ga­tun­ka­mi zwie­rząt go­spo­dar­skich (by­dło, owce, ko­zy) i za­de­kla­ro­wał, że po­now­nie zo­sta­ną prze­ana­li­zo­wa­ne moż­li­wo­ści wpro­wa­dze­nia ko­ni do sys­te­mu płat­no­ści bez­po­śred­nich od 2018 r.

Przedstawiciele PZHK pod­nie­śli rów­nież te­mat pod­wyż­sze­nia do­płat do kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych. W 2016 r. MRiRW de­kla­ro­wa­ło, że do­pła­ty zo­sta­ną pod­wyż­szo­ne od 2017 r., na­to­miast do dnia dzi­siej­sze­go Związek nie otrzy­mał ofi­cjal­nej in­for­ma­cji w tej sprawie.

Print Friendly, PDF & Email