Aktualności

Międzynarodowy Czempion Ardeński dostępny w Polsce!

17 stycznia 2017 · Kategoria: Czempionaty, Rejestr ogierów, · Rasa:

Miło nam po­in­for­mo­wać, że wspa­nia­ły ar­den szwedz­ki MASSIV (Elegant – Brokita po Vebent) zo­stał ku­pio­ny do Polski.

Massiv to 10-​letni ogier ho­dow­li szwedz­kiej, któ­ry pod­czas Międzynarodowego Czempionatu Koni Ardeńskich w Kętrzynie w 2016 ro­ku zo­stał czem­pio­nem ogie­rów. W se­zo­nie 2017  bę­dzie sta­cjo­no­wał w go­spo­dar­stwie Pana Andrzeja Derleckiego w miej­sco­wo­ści Grabowo na Pomorzu. Jak do­da­je no­wy wła­ści­ciel, Massiv obec­nie od­po­czy­wa po trwa­ją­cej ty­dzień cza­su po­dró­ży ze Szwecji, włącz­nie ze sztor­mo­wą prze­pra­wą pro­mo­wą, uczy się jeść pol­ski owies i po­zna­je oko­li­cę spa­ce­ru­jąc w zaprzęgu.

Print Friendly, PDF & Email