Aktualności

Konkurs FOTOGRAFICZNY Cavaliada – Święto polskich koni

27 stycznia 2017 · Kategoria: Cavaliada Lublin, ·

Kwartalnik „Hodowca i Jeździec” za­pra­sza wszyst­ki­ch FOTOGRAFÓW AMATORÓW do udzia­łu w kon­kur­sie fo­to­gra­ficz­nym „Cavaliada – świę­to pol­ski­ch ko­ni”.

Celem kon­kur­su je­st po­ka­za­nie po­przez fo­to­gra­fię udzia­łu pol­ski­ch ko­ni pod­czas praw­dzi­we­go jeź­dziec­kie­go świę­ta, ja­kim je­st Cavaliada w Lublinie.

Do wy­gra­nia pre­nu­me­ra­ta kwar­tal­ni­ka Hodowca i Jeździec!

Prace pro­si­my wy­sy­łać w for­mie cy­fro­wej na ad­res ma­ilo­wy re­dak­tor na­czel­nej: jakubowska@hij.com.pl do dnia 10 lu­te­go 2017 ro­ku. Prosimy o po­da­nie imie­nia, na­zwi­ska oraz wie­ku au­to­ra zdję­cia.

Prosimy o za­po­zna­nie się z regulaminem konkursu!

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube