Aktualności

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

27 stycznia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Sprawy hodowlane, ·

W dniu 23 stycz­nia 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców prof. Zbigniew Jaworski i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim.

Wiceminister Rolnictwa po­in­for­mo­wał, że MRiRW nie otrzy­ma­ło jesz­cze ofi­cjal­ne­go sta­no­wi­ska Komisji Europejskiej w spra­wie pla­no­wa­nych zmian w PROW 2014-​2020, ale w trak­cie roz­mów ro­bo­czych przed­sta­wi­cie­le KE nie zgła­sza­li uwag do pro­po­zy­cji pod­wyż­sze­nia do­płat do kla­czy ob­ję­tych pro­gra­ma­mi ochro­ny za­so­bów ge­ne­tycz­nych (ma­ło­pol­skie i wiel­ko­pol­skie do 1900 zł, po­zo­sta­łe kla­cze do 1700 zł). W związ­ku z tym w przy­go­to­wa­nym pro­jek­cie zmian roz­po­rzą­dze­nia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­pro­po­no­wa­no wyż­sze staw­ki do­płat, któ­re ma­ją obo­wią­zy­wać od 2017 r.

Przedstawiciele PZHK zo­bo­wią­za­li się do przed­sta­wie­nia w krót­kim ter­mi­nie pro­po­zy­cji zda­rzeń do ka­ta­lo­gu zda­rzeń tzw. „si­ły wyż­szej” sto­so­wa­ne­go przez BP ARiMR, w przy­pad­ku stad kla­czy uczest­ni­czą­cych w pro­gra­mach ochro­ny za­so­bów genetycznych.

W cza­sie spo­tka­nia dys­ku­to­wa­no rów­nież o moż­li­wo­ściach wspar­cia ho­dow­ców ko­ni w ra­mach PROW 2014-​2020 oraz o pro­ble­mach z re­mon­tem ogie­rów ra­sy ma­ło­pol­skiej i wiel­ko­pol­skiej do­pusz­czo­nych do uży­cia w pro­gra­mach ochro­ny za­so­bów genetycznych.

Print Friendly, PDF & Email