Aktualności

Po raz pierwszy w Ermelo

31 stycznia 2017 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Szkolenia, · Rasa:

Niebawem roz­pocz­nie się ko­lej­na se­lek­cja ogie­rów KWPN w Den Bosch. To bę­dzie praw­dzi­we show. Holendrzy po­ka­żą to co ma­ją naj­lep­sze­go. Tu tra­fią ogie­ry już prze­se­lek­cjo­no­wa­ne, ale pierw­sze naj­waż­niej­sze „ich wi­dze­nie” od­by­wa się w grud­niu, w Ermelo. I wła­śnie w grud­niu 2016 r. pol­scy in­spek­to­rzy PZHK i OZHK/​WZHK wraz z kil­ko­ma ho­dow­ca­mi od­by­li dwu­dnio­we szko­le­nie z oce­ny ko­ni na twar­dym pod­ło­żu oraz sko­ków lu­zem. Cała pol­ska eki­pa zo­sta­ła po­dzie­lo­na na dwie gru­py, do któ­rych przy­dzie­lo­no po jed­nym spe­cja­li­ście ho­len­der­skim, a dzię­ki słu­chaw­kom oraz tłu­ma­cze­niu, na­wet sie­dząc w pew­nym od­da­le­niu, moż­na by­ło do­sko­na­le sły­szeć ko­men­tarz in­spek­to­ra KWPN nt. każ­de­go ko­nia. Wraz z in­spek­to­ra­mi KWPN obej­rze­li­śmy oko­ło 100 mło­dych ogie­rów sko­ko­wych. I tak jak za­kła­da­li­śmy by­ły tam za­rów­no te wy­róż­nia­ją­ce się, jak i ta­kie, któ­re przed­sta­wia­ły prze­cięt­ną ja­kość. I na tym nam wszyst­kim za­le­ża­ło – zo­ba­czyć w jed­nej gru­pie i ćwi­czyć oko w oce­nie za­rów­no tych bar­dzo do­brych, jak i prze­cięt­nych. Ogiery te po­cho­dzi­ły po re­pro­duk­to­rach wpi­sa­nych do róż­nych ksiąg stad­nych, za­rów­no tych re­pre­zen­tu­ją­cych księ­gę czy re­je­stry KWPN, jak i BWP, SF, holsz­tyń­ską czy Zangersheide. Najwięcej po­tom­stwa – kil­ka­na­ście sztuk obej­rze­li­śmy po ogie­rze Arezzo VDL KWPN ur. 2005 (Chin Chin hol. – Sarjolijn keur prest/​ Heartbreaker pref). W Den Bosch oglą­da­jąc kil­ka sztuk już wy­se­lek­cjo­no­wa­nych je­go sy­nów re­pro­duk­tor ten mo­że wzbu­dzić wiel­kie za­in­te­re­so­wa­nie, ale w Ermelo wi­dząc więk­szą licz­bę je­go po­tom­ków już tak bez­kry­tycz­nie nie moż­na go akceptować.
Podczas te­go szko­le­nia opie­kę nad na­mi spra­wo­wał by­ły prze­wod­ni­czą­cy Komisji Oceny Ogierów, zna­ny w Polsce – Arie Hamoen, któ­ry nie tyl­ko opo­wia­dał nam me­ry­to­rycz­nie o pre­zen­to­wa­nych ogie­rach, ale tak­że opro­wa­dził nas po ca­łym obiek­cie. Obejmuje on kil­ka­dzie­siąt hek­ta­rów, na któ­rych znaj­du­ją się sie­dzi­by KWPN oraz KNHS (Królewski Holenderski Związek Jeździecki), a tak­że staj­nie w któ­rych prze­by­wa­ją ogie­ry pod­da­wa­ne oce­nie w róż­no­ra­kich te­stach sta­cjo­nar­nych oraz kla­cze oce­nia­ne w sta­cjo­nar­nych, ale tak­że po­lo­wych pró­bach dziel­no­ści. Nieodłączną czę­ścią są pro­fe­sjo­nal­ne czwo­ro­bo­ki, na któ­rych od ze­szłe­go ro­ku od­by­wa­ją się Mistrzostwa Świata Młodych Koni w ujeż­dże­niu (za­wo­dy te zo­sta­ły prze­nie­sio­ne z ha­no­wer­skie­go Verden), ha­le oraz pa­do­ki dla mło­dych ogie­rów. Księga KWPN za­in­te­re­so­wa­na jest rów­nież ho­dow­lą ko­ni do WKKW, dla­te­go nie­od­łącz­nym ele­men­tem w tym cen­trum tre­nin­go­wym jest tor krosowy.
W zgod­nej opi­nii wszyst­kich uczest­ni­ków wy­jazd ten, po­mi­mo zna­czą­cych kosz­tów, oka­zał się strza­łem w dziesiątkę.

fot. ar­chi­wum Lubelski Związek Hodowców Koni

fot. pod sie­dzi­bą KWPN w Ermelo, – część uczest­ni­ków szko­le­nia, gru­dzień 2016

Print Friendly, PDF & Email