Aktualności

Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

3 lutego 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

W dniu 1 lu­te­go 2017 r. przed­sta­wi­cie­le Polskiego Związku Hodowców Wiceprezes Ryszard Pietrzak i dy­rek­tor biu­ra Andrzej Stasiowski spo­tka­li się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafałem Romanowskim.

W cza­sie spo­tka­nia dys­ku­to­wa­no o ob­ję­ciu naj­waż­niej­szych im­prez ho­dow­la­nych PZHK i OZHK/​WZHK w 2017 r. pa­tro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz o moż­li­wych ścież­kach wspar­cia pro­mo­cji ko­ni przez Ministerstwo.

Minister Rafał Romanowski po­in­for­mo­wał o przy­go­to­wy­wa­nym od 1 wrze­śnia te­go ro­ku po­łą­cze­niu ANR i ARiMR w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) oraz o pla­no­wa­nym roz­po­czę­ciu prac nad zmia­ną usta­wy o społeczno-​zawodowych or­ga­ni­za­cjach rolników.

W tym sa­mym dniu przed­sta­wi­cie­le PZHK wzię­li udział w po­sie­dze­niu Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie. Głównym te­ma­tem spo­tka­nia by­ło przed­sta­wie­nie pol­skich prio­ry­te­tów Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. oraz rol­nic­twa i ob­sza­rów wiej­skich w pro­jek­cie „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do ro­ku 2020 (z per­spek­ty­wą do 2030 r.)”

Print Friendly, PDF & Email