Aktualności

Zaproszenie na wykład podczas Cavaliady w Warszawie!

20 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, Seminaria i wykłady, ·

W pią­tek 24 lu­te­go 2017 r. o godz. 17:00 Polski Związek Hodowców Koni oraz Zespół Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pa­sjo­na­tów ko­ni i jeź­dziec­twa, za­pra­sza­ją na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia praktyczne”.

W trak­cie warsz­ta­tu zo­sta­ną omó­wio­ne ta­kie za­gad­nie­nia jak: kon­struk­cja do­brej umo­wy sprze­da­ży ko­nia, prak­tycz­ne aspek­ty praw­ne zwią­za­ne z do­cho­dze­niem rosz­czeń w przy­pad­ku wad sprze­da­ne­go zwie­rzę­cia oraz spo­so­by za­bez­pie­cze­nia in­te­re­sów sprzedawcy.

Warsztat zo­sta­nie prze­pro­wa­dzo­ny przez rad­cę praw­ne­go Agniesz­kę Cwajna oraz apli­kant­kę ad­wo­kac­ką Anitę Garnuszek.

Serdecznie za­pra­sza­my!

Tytuł warsz­ta­tu: „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia praktyczne”

Data: 24 lu­te­go 2017 r.

Miejsce: Sala C, II piętro

Godzina: 17:00

 

Print Friendly, PDF & Email