Aktualności

Komunikat po spotkaniu PZJ-PZHK

21 lutego 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

W dniu 15.02 br. w sie­dzi­bie Polskiego Związku Jeździeckiego  od­by­ło się spo­tka­nie obu or­ga­ni­za­cji re­pre­zen­to­wa­nych przez wi­ce­pre­ze­sa PZJ, Wojciecha Pisarskiego i człon­ka Zarządu, Iwonę Maciejak oraz pre­ze­sa PZHK, Pawła Mazurka i dy­rek­to­ra biu­ra, Andrzeja Stasiowskiego.

Przedstawiciele PZJ po­in­for­mo­wa­li, że wy­cho­dząc na­prze­ciw po­stu­la­tom PZHK, pod­ję­to uchwa­łę o wpro­wa­dze­niu obo­wiąz­ku po­da­wa­nia nu­me­ru pasz­por­tu ko­nia w ofi­cjal­nych wy­ni­kach za­wo­dów ka­len­da­rza cen­tral­ne­go PZJ oraz o umoż­li­wie­niu pra­cow­ni­ko­wi PZHK bier­ne­go do­stę­pu do ba­zy Artemor. Przedstawiciele PZHK wy­ra­zi­li na­dzie­ję, że ko­lej­nym kro­kiem bę­dzie po­da­wa­nie wy­ni­ków za­wo­dów w for­ma­cie sto­so­wa­nym przez FEI, tzn. z po­da­niem księ­gi, po­cho­dze­nia oraz ho­dow­cy i wła­ści­cie­la ko­nia. Zadeklarowali rów­nież, że po uru­cho­mie­niu przez PZHK w tym ro­ku ser­wi­su ro­do­wo­do­we­go, pra­cow­nik PZJ uzy­ska do nie­go dostęp.

W związ­ku z nad­cho­dzą­cą ko­lej­ną edy­cją Mistrzostw Polski Młodych Koni dys­ku­to­wa­no o po­trze­bie zna­le­zie­nia do­dat­ko­wych źró­deł ich fi­nan­so­wa­nia, jak rów­nież o re­gu­la­mi­nie Komisji Koordynacyjnej PZJ-​PZHK na la­ta 2017-​2020, któ­ry po­wi­nien zo­stać jak naj­szyb­ciej za­twier­dzo­ny przez oba Zarządy. Zgodzono się rów­nież, że ist­nie­je po­trze­ba szko­le­nia sę­dziów PZJ oce­nia­ją­cych mło­de ko­nie. Obecnie pro­wa­dzo­ne są roz­mo­wy nt. prze­pro­wa­dze­nia ta­kie­go szko­le­nia  wio­sną br. przez Dietera Schule, od pa­ru lat oce­nia­ją­ce­go ko­nie w cza­sie  MPMK w ujeżdżeniu.

Obie stro­ny za­de­kla­ro­wa­ły wo­lę dal­szej współ­pra­cy przy wy­da­wa­niu kwar­tal­ni­ka „Hodowca i Jeździec”.

Przedstawiciele PZHK po­in­for­mo­wa­li, że po­dob­nie jak w la­tach ubie­głych PZHK za­mie­rza na­gra­dzać za­wod­ni­ków osią­ga­ją­cych suk­ce­sy na pol­skich ko­niach na naj­waż­niej­szych za­wo­dach w kraju.

Print Friendly, PDF & Email