Aktualności

Cavaliada Warszawa: Zapraszamy do odwiedzin!

23 lutego 2017 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, ·

Wystartowała Cavaliada w Warszawie, a my ma­my przy­jem­ność za­pro­sić do od­wie­dze­nia na­sze­go sto­iska. Od dzi­siaj przez 4 dni bę­dzie­cie mo­gli Państwo spo­tkać się z pra­cow­ni­ka­mi Polskiego Związku Hodowców Koni i po­roz­ma­wiać z ni­mi na in­te­re­su­ją­ce Was tematy. 

W pią­tek 24 lu­te­go 2017 r. o godz. 17:00 wraz z Zespołem Kancelarii Lex Hippica – pra­wo dla pa­sjo­na­tów ko­ni i jeź­dziec­twa, za­pra­sza­my na bez­płat­ne szko­le­nie pt. „Sprzedaż ko­ni w świe­tle pra­wa – za­gad­nie­nia prak­tycz­ne”. (Sala C, II piętro).

W so­bo­tę, 25 lu­te­go za­pra­sza­my na po­kaz spe­cjal­ny or­ga­ni­zo­wa­ny przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Polski Związek Hodowców Koni, któ­ry roz­pocz­nie się o go­dzi­nie 17:30. Warszawska pu­blicz­ność bę­dzie mo­gła obej­rzeć ko­nie z Janowa Podlaskiego oraz nie­zwy­kle efek­tow­ny wy­stęp Husarii Aleksa Jarmuły.

Czekamy na Państwa!

Print Friendly, PDF & Email