Aktualności

Ogiery – ocena bonitacyjna /​ ZT Bielice

23 lutego 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, ZT Ogiery, · Rasa: ,,,

Ogiery szla­chet­ne, któ­re speł­ni­ły wy­ma­ga­nia al­ter­na­tyw­nych prób użyt­ko­wo­ści mo­gą zo­stać pod­da­ne oce­nie bo­ni­ta­cyj­nej pod­czas kwa­li­fi­ka­cji kla­czy do ZT Bielicach dnia 20.03. (po­nie­dzia­łek) oko­ło go­dzi­ny 13:30. W przy­pad­ku ko­niecz­no­ści re­zer­wa­cji bok­su pro­si­my o kon­takt z kie­row­ni­kiem ZT Bielice – Krzysztofem Kierzkiem 501 192 979. Adres: Bielice 1, 88-​330 Gębice.

Prosimy o zgła­sza­nie ogie­rów do p. Anny Cuber, czy to dro­gą  ma­ilo­wą – cuber@pzhk.pl czy tra­dy­cyj­ną pocz­tą, fa­xem na ad­res biu­ra PZHK naj­póź­niej do 14.03.

Opłata za oce­nę ogie­ra wy­no­si 200 zło­tych. Należność pro­si­my prze­słać na nu­mer kon­ta: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.

Print Friendly, PDF & Email