Aktualności

Konie z UNRRA. Wspomnienia polskich rolników

6 marca 2017 · Kategoria: Kultura, ·

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa do udzia­łu w ak­cji „Konie z UNRRA. Wspomnienia pol­skich rol­ni­ków”. Około 70 lat te­mu za­koń­czy­ła się ak­cja po­mo­cy dla Polski. W jej ra­mach na stat­kach UNRRA do Polski do­tar­ły ko­nie z USA, Szwecji, Danii czy Norwegii. Było ich kil­ka­dzie­siąt ty­się­cy. Po roz­ła­dun­ku w Gdańsku i Gdyni tra­fi­ły one na pol­ską wieś, gdzie wspie­ra­ły swo­ją pra­cą pol­skich go­spo­da­rzy tuż po woj­nie. Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa pro­wa­dzi ba­da­nia do­ty­czą­ce lo­sów tych zwie­rząt, któ­re sta­ły się czę­ścią ży­cia wie­lu pol­skich ro­dzin. Być mo­że i w Waszej są wspo­mnie­nia do­ty­czą­ce tych ko­ni, być mo­że one za­szcze­pi­ły w Was pa­sję do ho­do­wa­nia zwie­rząt, być mo­że ma­cie aneg­do­ty zwią­za­ne z ich ży­ciem. Nie po­zwól­my na to by zo­sta­ły one za­po­mnia­ne! Czekamy na Wasze hi­sto­rie, zdję­cia, któ­re chce­my ze­brać, opi­sać a na­stęp­nie za Waszą zgo­dą opu­bli­ko­wać w książ­ce po­świę­co­nej pol­skim ko­niom z UNRRA. 

HISTORIE można nadesłać:  pocztą, mailem i  przez facebook.

dr Magdalena Anita Gajewska
Instytu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa
Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4a
Gdańsk 80-309

fot. ma­te­ria­ły instytutu

 

Print Friendly, PDF & Email