Aktualności

Wyścigi koni półkrwi

7 marca 2017 · Kategoria: Wyścigi, · Rasa:

Właściciele ko­ni 3- i 4-​letnich zgło­szo­nych do wy­ści­gów pół­krwi na se­zon 2017 (lista) pro­sze­ni są o pil­ny kon­takt z biu­rem PZHK w ce­lu usta­le­nia ewen­tu­al­nych za­sad do­fi­nan­so­wa­nia tre­nin­gu. Warunkiem uru­cho­mie­nia pro­gra­mu do­fi­nan­so­wa­nia jest pod­pi­sa­nie sto­sow­nych umów po­mię­dzy PZHK i wła­ści­cie­la­mi co naj­mniej 50 ko­ni (licz­ba nie­zbęd­na do stwo­rze­nia pla­nu gonitw).

Osoba kon­tak­to­wa:

Agnieszka Szymańska (tel. 22 628-​03-​61, 505-​832-​560, e-​mail: szymanska@pzhk.pl)

Print Friendly, PDF & Email