Aktualności

Już od najbliższego numeru Hodowcy i Jeźdźca nowy dział ogłoszeń drobnych!

10 marca 2017 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Wychodząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom czy­tel­ni­ków na­sze­go kwar­tal­ni­ka, od naj­bliż­sze­go, wio­sen­ne­go nu­me­ru udo­stęp­nia­my na ła­mach Hodowcy i Jeźdźca miej­sce na ogło­sze­nia drob­ne. Sprzedajesz lub szu­kasz ko­nia, ofe­ru­jesz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szczegółami.

Jak za­mó­wić ogło­sze­nie drobne?

  1. Dokonaj wpła­ty zgod­nie z po­niż­szym cen­ni­kiem na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
  2. Dowód wpła­ty wraz z tek­stem ogło­sze­nia i zdjęciem/​logo wy­ślij ma­ilem (drobne@hij.com.pl), fak­sem (22 628-​68-​79) lub pocz­tą (Hodowca i Jeździec, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/​62 m.16, 00-​673 Warszawa z do­pi­skiem OGŁOSZENIA DROBNE)
  3. Ogłoszenia drob­ne przyj­mu­je­my do ko­lej­nych wy­dań kwartalnika:

            do 20.03.2017 do nu­me­ru wiosennego

            do 12.06.2017 do nu­me­ru letniego

            do 11.09.2017 do nu­me­ru jesiennego

            do 11.12.2017 do nu­me­ru zimowego

Cennik ogło­szeń

A – mo­duł pod­sta­wo­wy 56 x 55 mm – ce­na 30 zł

Maksymalna ilość słów w ogło­sze­niu w mo­du­le pod­sta­wo­wym bez zdję­cia to 25.

Jeśli chcesz umie­ścić ogło­sze­nie ze zdję­ciem, za­mów wie­lo­krot­ność mo­du­łu pod­sta­wo­we­go. 2, 3 lub 4 razy.

Print Friendly, PDF & Email