Aktualności

Nabór klaczy ras szlachetnych do ZT

15 marca 2017 · Kategoria: ZT Klacze, · Rasa: ,,,

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ras szla­chet­nych do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go w Zakładzie Treningowym w Bielicach odbę­dzie się w dniu 20 mar­ca 2017 r. (ponie­dzia­łek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o godz. 11:00. Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­sza­my.

Print Friendly, PDF & Email