Aktualności

Komunikat w sprawie obsługi zootechnicznej hodowców koni z terenu województwa łódzkiego od 1 maja 2017 r.

17 marca 2017 · Kategoria: Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 30 kwiet­nia 2017 r. wy­co­fał peł­no­moc­nic­twa dla Okręgowego Związku Hodowców Koni w Łodzi do wy­ko­ny­wa­nia za­dań zwią­za­nych z iden­ty­fi­ka­cją oraz pro­wa­dze­niem ksiąg i oce­ny war­to­ści użyt­ko­wej koni.

Przyczyną ta­kiej de­cy­zji by­ło za­wie­sze­nie OZHK w Łodzi w pra­wach człon­ka Polskiego Związku Hodowców Koni i nie­zwo­ła­nie nad­zwy­czaj­ne­go wal­ne­go zjaz­du de­le­ga­tów przez Zarząd OZHK w Łodzi po­mi­mo pod­ję­cia uchwa­ły nr 3/​2017 z dnia 30.01.2017 r. w spra­wie zwo­ła­nia  ta­kie­go zjaz­du w ter­mi­nie do 31 mar­ca 2017 r.

W związ­ku z po­wyż­szym, z dniem 1 ma­ja 2017 r. ob­słu­gę ho­dow­ców ko­ni z te­re­nu wo­je­wódz­twa łódz­kie­go przej­mu­je bez­po­śred­nio Polski Związek Hodowców Koni.

Print Friendly, PDF & Email