Aktualności

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

21 marca 2017 · Kategoria: Finansowanie, ·

W imie­niu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi in­for­mu­je­my, że od 11 lu­te­go 2017 r. bę­dą mo­gły być na­kła­da­ne ka­ry za na­by­wa­nie pro­duk­tów rol­nych bez pi­sem­nej umo­wy z producentem.

Pełną treść ko­mu­ni­ka­tu mo­gą Państwo prze­czy­tać na stronie.

Print Friendly, PDF & Email