Aktualności

Zmiany w programach hodowlanych ras m, sp i wlkp

27 marca 2017 · Kategoria: Programy hodowlane, ·

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z no­wą wer­sją pro­gra­mów ho­dow­la­nych ko­ni ras ma­ło­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi, któ­re zgod­nie z de­cy­zją MRiRW za­czną obo­wią­zy­wać od 15 kwiet­nia b.r.

Do naj­waż­niej­szych zmian na­le­żą:

– pró­ba dziel­no­ści ogie­rów po 100-​dniowym tre­nin­gu po­lo­wym

– obo­wią­zek ba­dań ogie­rów w kie­run­ku oste­ochon­dro­zy

– do­dat­ko­wa oce­na ogie­rów i kla­czy me­to­dą li­nio­wą

– póź­niej­szy ter­min ba­dań DNA ko­ni uro­dzo­nych w wy­ni­ku in­se­mi­na­cji

http://pzhk.pl/hodowla/programy-hodowlane/