Aktualności

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO – to olbrzymie możliwości znalezienia pracy

29 marca 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie za­pra­sza na stu­dia sta­cjo­nar­ne I i II stopnia.

Studia u nas to:

– spo­koj­ne i pięk­ne miasto

– przy­ja­zna i no­wo­cze­sna uczelnia

– do­świad­czo­na ka­dra dy­dak­tycz­na (z upraw­nie­nia­mi tre­ner­ski­mi, in­struk­tor­ski­mi, bu­dow­ni­czych to­ru, sę­dziów mię­dzy­na­ro­do­wych, hi­po­te­ra­peu­tów, spe­cja­li­ści z za­kre­su me­tod na­tu­ral­nych, wy­ści­gów kon­nych, hi­pia­trzy, behawioryści),

– w peł­ni wy­po­sa­żo­na kon­na ba­za dy­dak­tycz­na (12 ko­ni go­rą­co­kr­wi­stych i sta­do ku­ców felińskich)

– szko­le­nie w za­kre­sie jeź­dziec­twa pod­sta­wo­we­go lub zaawansowanego

– za­ję­cia w stad­ni­nach ko­ni, wy­jaz­dy na za­wo­dy, wy­ści­gi i in­ne im­pre­zy konne

– do­dat­ko­we upraw­nie­nia w za­kre­sie: m.in. iden­ty­fi­ka­cji ko­ni, hi­po­te­ra­pii, sę­dzio­wa­nia za­wo­dów kon­nych, in­struk­to­ra jeź­dziec­twa lub przo­dow­ni­ka tu­ry­sty­ki jeździeckiej

– ko­ła na­uko­we i in­ne moż­li­wo­ści po­głę­bia­nia wiedzy

Oferujemy rów­nież li­cen­cjac­kie stu­dia płat­ne w ję­zy­ku an­giel­skim na kie­run­ku Equine Management and Care

Szczegółowe in­for­ma­cje:

http://www.up.lublin.pl/kandydaci/

http://www.konie.up.lublin.pl/

izabela.wilk@up.lublin.pl

fot. ma­te­ria­ły uniwersytetu

Print Friendly, PDF & Email