Aktualności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r

30 marca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, ·

Zachęcamy do za­po­zna­nia się z przy­ję­tym tek­stem Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie odpowiedzialnego podejścia do posiadania koniowatych i opieki nad nimi. Parlament Europejski na­kre­śla w niej kie­ru­nek dzia­łań, w któ­rym po­win­na po­dą­żać Komisja Europejska przy two­rze­niu re­gu­la­cji zwią­za­nych z bran­żą kon­ną. Jest to wy­da­nie tym­cza­so­we, mo­że więc ulec nie­wiel­kim zmianom.

Print Friendly, PDF & Email