Aktualności

Najlepszy koń polskiej hodowli w HPP w Łącku

4 kwietnia 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podczas fi­na­łu Halowego Pucharu Polski w ka­te­go­rii se­nio­rów, któ­ry od­by­wał się w dniach 31.03-02.04 w Łącku na­szą na­gro­dę dla naj­lep­sze­go ko­nia pol­skiej ho­dow­li ode­brał Kamil Grzelczyk.

Kamil na Wibaro po­ko­nał bar­dzo trud­ne par­ku­ry na czy­sto. Para ustą­pi­ła miej­sca tyl­ko Jarosławowi Skrzyczyńskiemu, któ­ry wy­pra­co­wał swo­ją prze­wa­gę w kwa­li­fi­ka­cjach i pół­fi­na­le. Ostatecznie Kamil Grzelczyk i Wibaro za­ję­li dru­gie miejsce.

fot. Karol Rzeczycki

Print Friendly, PDF & Email