Aktualności

Zmiany w programie hodowli koni rasy wielkopolskiej

21 kwietnia 2017 · Kategoria: Programy hodowlane, · Rasa:

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z 2 no­wy­mi zmia­na­mi w programie hodowli ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej, któ­re po ak­cep­ta­cji MRiRW za­czną obo­wią­zy­wać od 1 ma­ja b.r.:

Nowy za­pis w za­sa­dach wpi­su do księ­gi stad­nej (str. 11):

  1. Do ksiąg ko­ni ra­sy wiel­ko­pol­skiej wpi­su­je się po­tom­stwo pochodzące:

(…)

– po ogie­rze wpi­sa­nym do ksiąg, do­pusz­czo­nym do pro­gra­mu wlkp, od kla­czy ra­sy sp, któ­ra w ro­do­wo­dzie do 3 po­ko­le­nia nie ma przod­ków ras nie­do­pusz­czo­nych do uży­cia w ra­sie wlkp oraz po żeń­skiej stro­nie (w 2 lub 3 po­ko­le­niu) ma przy­naj­mniej jed­ne­go przod­ka ra­sy wlkp, a ho­dow­ca zło­żył sto­sow­ny wniosek.

Zmiana za­pi­su w roz­dzia­le dot. iden­ty­fi­ka­cji i do­ku­men­ta­cji ho­dow­la­nej (str. 17):

  • 2
  1. Dla ko­nia za­kwa­li­fi­ko­wa­ne­go do księ­gi na­le­ży za­ło­żyć kar­to­te­kę (pa­pie­ro­wą lub elek­tro­nicz­ną) i nadać nu­mer księ­gi zgod­ny z wy­mo­ga­mi rodowodowymi.
  2. Świadectwo wpi­sa­nia kla­czy do księ­gi, świa­dec­two wpi­sa­nia ogie­ra do księ­gi oraz kar­to­te­kę pa­pie­ro­wą ko­nia pod­pi­su­je i sta­wia imien­ną pie­częć upo­waż­nio­ny przez pro­wa­dzą­ce­go księ­gę spe­cja­li­sta, któ­ry do­ko­nał wpisu.
Print Friendly, PDF & Email