Aktualności

Szansa na dopłaty bezpośrednie do koni

24 kwietnia 2017 · Kategoria: Finansowanie, Ogłoszenia, ·

W Unii Europejskiej trwa de­ba­ta o przy­szło­ści wspól­nej po­li­ty­ki rol­nej (WPR) po 2020 roku.

Komisja Europejska uru­cho­mi­ła kon­sul­ta­cje pu­blicz­ne, w któ­rych każ­dy mo­że wy­ra­zić swo­ją opi­nię o zmia­nach WPR, w tym o płat­no­ściach bez­po­śred­nich, czy dzia­ła­niach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konsultacje trwa­ją do 2 ma­ja b.r.

Aby prze­ka­zać swo­ja opi­nię bez­po­śred­nio do Komisji Europejskiej wy­star­czy od­po­wie­dzieć na py­ta­nia za­miesz­czo­ne w kwe­stio­na­riu­szu (on-​line) na stro­nie in­ter­ne­to­wej: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_pl

Odpowiedzi moż­na wy­sy­łać w ję­zy­ku pol­skim, za­rów­no imien­nie, jak i anonimowo.

W ce­lu uzy­ska­nia po­mo­cy w wy­peł­nie­niu kwe­stio­na­riu­sza pro­si­my zgła­szać się do Okręgowych i Wojewódzkich Związków Hodowców Koni.

Liczne gło­sy z Polski, uwzględ­nia­ją­ce spe­cy­fi­kę pol­skie­go rol­nic­twa, na­sze ocze­ki­wa­nia i do­świad­cze­nia, mo­gą wpły­nąć na dal­sze pra­ce Komisji Europejskiej, któ­ra pod ko­niec te­go ro­ku przy­go­tu­je pierw­sze pro­po­zy­cje zmian WPR.

Dlatego w imie­niu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za­chę­ca­my wszyst­kich ho­dow­ców do udzia­łu w kon­sul­ta­cjach Komisji.

Wzmocnijmy pol­ski głos w Brukseli w spra­wie WPR!

Bezpośredni link do kwestionariusza:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/FutureCAP?surveylanguage=PL

Print Friendly, PDF & Email