Aktualności

Zawiadomienie dotyczące OZHK Łódź

9 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Szanowni Hodowcy,

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi tra­ci pra­wo do wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w za­kre­sie ho­dow­li ko­ni na te­re­nie woj. łódzkiego.

Obowiązki te przejmie

  • OZHK w Kielcach w po­wia­tach: łę­czyc­kim, kut­now­skim, ło­wic­kim, skier­nie­wic­kim, brze­ziń­skim, beł­cha­tow­skim, zgier­skim, pa­bia­nic­kim, pod­dę­bic­kim, sie­radz­kim, zduń­sko­wol­skim, ła­skim, m. Łódź, łódz­kim wschod­nim, m. Piotrków Trybunalski, m. Skierniewice, to­ma­szow­skim, piotr­kow­skim, ra­domsz­czań­skim, pa­ję­czań­skim, wie­luń­skim i wieruszowskim
    oraz
  • WZHK w Warszawie odział w Radomiu w po­wia­tach: opo­czyń­skim i rawskim.

Siedziba biu­ra bę­dzie w Stadzie Ogierów w Bogusławicach.

Adres:

Okręgowy Związek Hodowców Koni w Kielcach
biu­ro w Bogusławicach
Bogusławice 58
97-​320 Wolbórz
e-​mail: ozhk-kielce@wp.pl

Korespondencję do­ty­czą­cą czyn­no­ści zoo­tech­nicz­nych (opi­sów źre­biąt, li­cen­cji kla­czy, iden­ty­fi­ka­cji ko­ni z za­gra­ni­cy) pro­si­my kie­ro­wać na po­wyż­szy adres.

  • Kontakt do biu­ra OZHK w Kielcach –  tel. 782-​700-​147 Tadeusz Głoskowski, 782-​700-​148 Kamila Wójcik
  • Kontakt do biu­ra WZHK w Warszawie O. Radom  tel. 48 3625169

Biuro od­dzia­łu OZHK w Kielcach za­cznie funk­cjo­no­wać  od dnia 10.05.2017, a pra­cow­ni­cy roz­pocz­ną pra­cę w te­re­nie od 10.05.2017, ko­rzy­sta­jąc ze zgło­szeń któ­re wpły­nę­ły do biu­ra OZHK w Łodzi. Każdy ho­dow­ca zo­sta­nie za­wia­do­mi­my te­le­fo­nicz­nie przed pla­no­wa­ną wi­zy­tą inspektora.

Prosimy ho­dow­ców o wy­ka­za­nie cier­pli­wo­ści i zro­zu­mie­nie w przy­pad­ku opóź­nień w pierw­szych ty­go­dniach dzia­łal­no­ści ww. Związków na te­re­nie woj. łódzkiego.

Print Friendly, PDF & Email