Aktualności

Pierwszy z trzynastu

11 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Dnia 20 ma­ja 2017 ro­ku, w so­bo­tę,  ser­decz­nie za­pra­sza­my wszyst­kich mi­ło­śni­ków ko­ni na pierw­szy z 13 ogól­no­pol­skich czem­pio­na­tów  ho­dow­la­nych. W Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w szran­ki sta­nie naj­lep­sza mło­dzież so­kól­ska z ca­łe­go kra­ju. Rywalizować bę­dą rocz­ne i dwu­let­nie klacz­ki i ogier­ki, ra­zem 50 ko­ni!. W Szepietowie oprócz wy­sta­wy ko­ni od­by­wać się bę­dzie rów­nież co­rocz­na Zielona Gala  wraz z nią tar­gi rol­ni­czo, ogrodniczo-​budowlane. Impreza od­by­wa się pod pa­tro­na­tem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warto zo­ba­czyć to cie­ka­we wydarzenie!

fot. Paulina Peckiel

Print Friendly, PDF & Email