Aktualności

LXXXII Zjazd Naukowy PTZ

16 maja 2017 · Kategoria: Seminaria i wykłady, ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że trwa re­je­stra­cja uczest­ni­ków LXXXII Zjazdu Naukowego PTZ, któ­ry od­bę­dzie się w Poznaniu w dniach 20-​22 wrze­śnia 2017 ro­ku w bu­dyn­ku Biocentrum UP w Poznaniu.

Przygotowano kil­ka atrak­cji za­rów­no na­uko­wych jak i prak­tycz­nych – te­re­no­wych. Gościem spe­cjal­nym bę­dzie pro­fe­sor Ignacy Misztal z USA – z University of Georgia 

Dalsze wy­kła­dy ple­nar­ne wy­gło­szą prof. T. Strabel i prof. Herbut oraz Prezes Gałopolu Marian Pankowski. Ostatnim wy­kła­dem or­ga­ni­za­tor pra­gnie za­chę­cić do ak­tyw­ne­go udzia­łu w Sekcji Praktyki Hodowlanej przed­sta­wi­cie­li pro­duk­cji. Głównym te­ma­tem tej sek­cji jak i ob­rad okrą­głe­go sto­łu ma­ją być te­ma­ty do­ty­czą­ce do­bro­sta­nu zwie­rząt wo­bec zmian ge­ne­tycz­nych w po­pu­la­cjach hodowlanych.

Organizator li­czy na nie­za­wod­ny udział wszyst­kich lu­dzi zoo­tech­ni­ki za­rów­no człon­ków PTZ jak i tych jesz­cze nie­zde­cy­do­wa­nych oraz pro­si o uwzględ­nie­nie po­da­nych terminów.

Wszystkie nie­zbęd­ne in­for­ma­cje i ko­mu­ni­ka­ty są na stro­nie Zjazdu  www.forumzoowet.pl . Tam rów­nież są in­for­ma­cje do­ty­czą­ce re­je­stra­cji i skła­da­nia tek­stów ko­mu­ni­ka­tów, z któ­rych naj­cie­kaw­sze bę­dą przez kie­row­ni­ków Sekcji wy­bra­ne do zre­fe­ro­wa­nia w Sekcjach.

Print Friendly, PDF & Email