Aktualności

Komunikat w sprawie wyścigów koni półkrwi

18 maja 2017 · Kategoria: Wyścigi, ·

Polski Związek Hodowców Koni pra­gnie po­in­for­mo­wać, iż mi­mo pod­ję­cia dzia­łań na rzecz re­ak­ty­wa­cji wy­ści­gów ko­ni pół­krwi, nie uda­ło się do­tych­czas wy­ło­nić or­ga­ni­za­to­ra go­nitw po­za Warszawą oraz usta­lić za­sad ich roz­gry­wa­nia. Jest to pod­sta­wo­wy wa­ru­nek pod­pi­sa­nia sto­sow­nych umów po­mię­dzy PZHK i Totalizatorem Sportowym oraz PZHK i wła­ści­cie­la­mi ko­ni zgło­szo­nych do treningu.

Zdajemy so­bie spra­wę, że od­wle­ka­ny ter­min roz­po­czę­cia tre­nin­gu ko­ni ob­ni­ża szan­se na osią­gnię­cie wy­mier­nych efek­tów w 2017 r. Jeśli jed­nak uda się wy­ło­nić or­ga­ni­za­to­ra go­nitw ko­ni pół­krwi, PZHK jest przy­go­to­wa­ny na udzie­le­nie wła­ści­cie­lom z wła­snej pu­li do­fi­nan­so­wa­nia do tre­nin­gu wy­ści­go­we­go na po­dob­nych za­sa­dach jak do tre­nin­gu kla­czy w za­kła­dach tre­nin­go­wych (2200 zł brut­to). Dofinansowanie mo­że do­ty­czyć wła­ści­cie­li bę­dą­cych mi­kro­przed­się­bior­cą, ma­łym lub śred­nim przed­się­bior­cą w ro­zu­mie­niu prze­pi­sów roz­po­rzą­dze­nia Komisji (UE) Nr 702/​2014 z dnia 25 czerw­ca 2014 r. uzna­ją­ce­go nie­któ­re ka­te­go­rie po­mo­cy w sek­to­rach rol­nym i le­śnym oraz na ob­sza­rach wiej­skich za zgod­ne z ryn­kiem we­wnętrz­nym w za­sto­so­wa­niu art. 107 i 108 Traktatu o funk­cjo­no­wa­niu Unii Europejskiej (Dz.U.UE.L.2014.193.1). Warunkiem otrzy­ma­nia do­fi­nan­so­wa­nia jest pod­pi­sa­nie sto­sow­nej umo­wy, któ­rej wzór zo­stał prze­sła­ny za­in­te­re­so­wa­nym w mar­cu br.

Print Friendly, PDF & Email