Aktualności

SZKOLENIE Z OCENY LINIOWEJ dla hodowców i wszystkich zainteresowanych końmi sportowymi 7 czerwca 2017

18 maja 2017 · Kategoria: Szkolenia, ·

Polski Związek Hodowców Koni ma przy­jem­ność za­pro­sić ho­dow­ców oraz wszyst­kich chęt­nych na szko­le­nie z wie­lo­let­nim Przewodniczącym Komisji Oceny Ogierów w Holandii (księ­ga stad­na KWPN) – Arie Hamoenem.

Tematem szko­le­nia bę­dzie oce­na mło­dych ko­ni me­to­dą li­nio­wą. Metoda ta zo­sta­ła wpro­wa­dzo­na przez księ­gę stad­ną KWPN w la­tach 90-​tych, a obec­nie in­ne związ­ki ho­dow­la­ne uzna­ły ten spo­sób cha­rak­te­ry­sty­ki ko­ni wierz­cho­wych za naj­lep­szy i wpro­wa­dzi­ły ja­ko obo­wią­zu­ją­cy. Ocena ta do­ty­czy głów­nie mło­dych ko­ni (eks­te­rier oraz ruch lu­zem dla ko­ni ujeż­dże­nio­wych a sko­ki lu­zem w przy­pad­ku ko­ni sko­ko­wych). Dlaczego mło­dych? Ponieważ ko­nie 3-​letnie, nie pod­da­ne spe­cja­li­stycz­ne­mu tre­nin­go­wi, nie ma­ją­ce wy­pra­co­wa­nej mu­sku­la­tu­ry, kry­ją­cej wa­dy, win­ny być po­da­ne obiek­tyw­nej oce­nie bu­do­wy oraz sko­ków luzem.

Tegoroczne szko­le­nie z oce­ny li­nio­wej bę­dzie do­ty­czyć oce­ny eks­te­rie­ru oraz ru­chu i sko­ków lu­zem,  a tak­że ru­chu po twar­dej nawierzchni.

Szkolenie to od­bę­dzie się dnia 7 czerw­ca (śro­da) na te­re­nie Centrum Rekreacyjno-​Szkoleniowego Zbyszko  – Wiączyn Dolny 58a, 92-​701 Nowosolna woj. łódz­kie).

Koszt szko­le­nia dla ak­tyw­nych człon­ków OZHK/​WZHK i Związków Rasowych sfe­de­ro­wa­nych w PZHK wy­no­si 100 zło­tych (opła­co­na skład­ka człon­kow­ska za rok 2016 lub 2017), dla po­zo­sta­łych uczest­ni­ków 200 zł. 

Poniżej szcze­gó­ło­wy plan szko­le­nia z oce­ny liniowej:

  • 10:00 – 11:00 część teo­re­tycz­na, dyskusja
  • 11:00 – 14:00 część praktyczna
  • 14:00 – 15:00 obiad

Zgłoszenia, wraz z nu­me­rem te­le­fo­nu, pro­si­my prze­sy­łać na ad­res elek­tro­nicz­ny: cuber@pzhk.pl do dnia 26 ma­ja (pią­tek).

Po po­twier­dze­niu przez PZHK, że da­na oso­ba zo­sta­ła umiesz­czo­na na li­ście szko­lo­nych na­le­ży wnieść opła­tę (100 lub 200 zł.) prze­le­wem na kon­to PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z do­pi­skiem „oce­na li­nio­wa”.

W tym ro­ku jest moż­li­wość przy­wie­zie­nia wła­sne­go wierz­chow­ca i je­go oce­ny przez Ariego Hamoena. Jeżeli ktoś chcia­ła­by sko­rzy­stać z ta­kiej moż­li­wo­ści wi­nien skon­tak­to­wać się z p. Krzysztofem Likiem (607 218 963) w ce­lu omó­wie­nia spraw zwią­za­nych z wy­naj­mem boksu.

Liczba miejsc ograniczona.

Print Friendly, PDF & Email