Aktualności

Selekcja koni aukcyjnych podczas kwalifikacji ogierów w Lesznie

19 maja 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do JKS Przybyszewo w Lesznie na pierw­szą kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów ras szla­chet­nych do polo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­ną kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu zaprzę­go­we­go, któ­ra odbę­dzie się 23-24 maja 2017 r.

Wśród koni zgło­szo­nych do kwa­li­fi­ka­cji odbę­dzie się rów­nież wstęp­na selek­cja do aukcji TERAZ POLSKIE KONIE, zapla­no­wa­nej na prze­łom listo­pa­da i grud­nia 2017 r pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI

Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych infor­mu­je­my, że selek­cje pod kątem aukcji TERAZ POLSKIE KONIE będą się odby­wać rów­nież pod­czas nastę­pu­ją­cych wyda­rzeń:

  • 19.05. - Warmińsko-Mazurski Czempionat w sko­kach luzem koni ras szla­chet­nych - Galiny
  • 23-31.05. - Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do 100-dniowego tre­nin­gu wierz­cho­we­go
  • 2.06. - Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych - Łąck
  • 10-11.06. - Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich - Białka
  • 17-18.06. - Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej - Klikowa
  • 8-9.07. - Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich - Opatowiec
  • 11-13.08. - MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy - Czempionat sp/porównawczy w sko­kach luzem - Drzonków
  • 2-3.09. - Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej - Młodzikowo
  • 14-17.09. - MPMK w WKKW - Strzegom
  • 17-18.10. - Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów - Leszno / Łąck
Print Friendly, PDF & Email