Aktualności

Selekcja koni aukcyjnych podczas kwalifikacji ogierów w Lesznie

19 maja 2017 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

Polski Związek Hodowców Koni za­pra­sza wszyst­kich za­in­te­re­so­wa­nych do JKS Przybyszewo w Lesznie na pierw­szą kwa­li­fi­ka­cję ogie­rów ras szla­chet­nych do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­ną kwa­li­fi­ka­cję do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go, któ­ra od­bę­dzie się 23-​24 ma­ja 2017 r.

Wśród ko­ni zgło­szo­nych do kwa­li­fi­ka­cji od­bę­dzie się rów­nież wstęp­na se­lek­cja do au­kcji TERAZ POLSKIE KONIE, za­pla­no­wa­nej na prze­łom li­sto­pa­da i grud­nia 2017 r pod­czas Cavaliady w Poznaniu.

HARMONOGRAM KWALIFIKACJI

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych in­for­mu­je­my, że se­lek­cje pod ką­tem au­kcji TERAZ POLSKIE KONIE bę­dą się od­by­wać rów­nież pod­czas na­stę­pu­ją­cych wydarzeń:

  • 19.05. – Warmińsko-​Mazurski Czempionat w sko­kach lu­zem ko­ni ras szla­chet­nych – Galiny
  • 23-31.05. – Kwalifikacja ogie­rów ras szla­chet­nych do 100-​dniowego tre­nin­gu wierzchowego
  • 2.06. – Wierzchowa pró­ba dziel­no­ści kla­czy ras szla­chet­nych – Łąck
  • 10-11.06. – Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – Białka
  • 17-18.06. – Regionalny Czempionat Hodowlany Koni Rasy Małopolskiej – Klikowa
  • 8-9.07. – Świętokrzyski Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – Opatowiec
  • 11-13.08. – MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy – Czempionat sp/​porównawczy w sko­kach lu­zem – Drzonków
  • 2-3.09. – Ogólnopolski Czempionat Koni Rasy Wielkopolskiej – Młodzikowo
  • 14-17.09. – MPMK w WKKW – Strzegom
  • 17-18.10. – Polowa pró­ba dziel­no­ści ogie­rów – Leszno /​ Łąck
Print Friendly, PDF & Email