Aktualności

Kwalifikacja ogierów w Białce

22 maja 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

W dniach 30-​31 ma­ja na te­re­nie Stada Ogierów w Białce od­bę­dzie się dru­ga kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ras szla­chet­nych do po­lo­we­go tre­nin­gu wierz­cho­we­go oraz wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go. Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zo­sta­ną wy­łącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zo­sta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie. W przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie bę­dzie zwracana. 

W opła­tach zgło­sze­nio­wych zo­stał uwzględ­nio­ny koszt pierw­szej ściół­ki. Większą ilość sło­my oraz sia­no bę­dzie moż­na za­ku­pić na miejscu.

Stajnie w SO Białka bę­dą otwar­te od godz. 18:00 w po­nie­dzia­łek 29 maja.

Kwalifikacja roz­pocz­nie się we wto­rek 30 ma­ja o godz. 12:00

Po przy­jeź­dzie pro­si­my o wsta­wie­nie ko­ni do ozna­czo­nych bok­sów, a na­stęp­nie zgło­sze­nie się do biu­ra PZHK w ce­lu do­peł­nie­nia formalności:

 • od­biór ka­ta­lo­gu i nu­me­ru star­to­we­go ogiera
 • pod­pi­sa­nie zle­ce­nia na wy­ko­na­nie ba­da­nia krta­ni i RTG bez­po­śred­nio po kwa­li­fi­ka­cji wraz ze zgo­dą na se­da­cję ogiera
 • wpła­ta za­licz­ki za w/​w ba­da­nia (w przy­pad­ku ogie­rów nie­za­kwa­li­fi­ko­wa­nych za­licz­ka bę­dzie zwracana)
  UWAGA !! Prosimy o przy­go­to­wa­nie od­po­wied­niej kwo­ty (MŚP – 460 zł, DP – 970 zł) biu­ro bę­dzie przyj­mo­wać wpła­ty wy­łącz­nie w gotówce!
 • prze­ka­za­nie pły­ty CD ze zdję­cia­mi RTG kończyn *

* w przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel po­sia­da już zdję­cia RTG koń­czyn ko­nia wy­ko­na­ne po 22.05.2016 r., mo­że prze­ka­zać je w dniu kwa­li­fi­ka­cji lub prze­słać do biu­ra PZHK naj­póź­niej do 15 czerw­ca b.r.

Szczegóły do­ty­czą­ce przeprowadzania badań RTG oraz skala oceny zdjęć w kierunku osteochondrozy (OCD).

Harmonogram kwa­li­fi­ka­cji:

Wtorek 30.05.
Start – godz. 12:00

 1. Identyfikacja, po­mia­ry, ba­da­nia weterynaryjne
  – ko­lej­ność ogie­rów do­wol­na. UWAGA! ko­niecz­ne oka­za­nie pasz­por­tu konia!
 1. Ocena na twar­dej nawierzchni
  – wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obia­do­wa – godz.16:00

 1. Ocena ru­chu i sko­ków lu­zem w ko­ry­ta­rzu (I)
  – wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Środa 31.05.
Start – godz. 8:00

 1. Ocena ru­chu i sko­ków lu­zem w ko­ry­ta­rzu (II)
  – wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)

Przerwa obia­do­wa – godz.13:00

 1. Ocena eks­te­rie­ru i ru­chu w rę­ku (bo­ni­ta­cja)
  – wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (gru­pa D, A, B, C)
 1. Badania ogie­rów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych (RTG, krtań)
  – wg ko­lej­no­ści ka­ta­lo­go­wej (bez­po­śred­nio po ogło­sze­niu wy­ni­ku kwalifikacji)

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Adres SO Białka:

Białka 6, 22-​300 Krasnystaw
http://www.skbialka.pl/kontakt.htm

Print Friendly, PDF & Email