Aktualności

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie otrzy­mał do­tych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych do­ku­men­tów ho­dow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń ko­ni do re­je­stru”.

W związ­ku z po­wyż­szym pro­si­my o kon­takt z OZHK w Kielcach biu­ro w Bogusławicach,  Bogusławice 58, 97-​320 Wolbórz w ce­lu po­now­ne­go pi­sem­ne­go zgło­sze­nia źre­biąt do opi­su.  

Korespondencję do­ty­czą­cą czyn­no­ści zoo­tech­nicz­nych (opi­sów źre­biąt, li­cen­cji kla­czy, iden­ty­fi­ka­cji ko­ni z za­gra­ni­cy) pro­si­my kie­ro­wać na ww. ad­res.  

Telefony kon­tak­to­we:

  • 663 700 171 Arkadiusz Kwaśniewski
  • 782 700 147 Tadeusz Głoskowski 
  • 782 700 148 Kamila Wójcik

Adres ma­ilo­wy: ozhkkielce@​gmail.​com

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube