Aktualności

KOMUNIKAT dla hodowców z terenu OZHK w Łodzi

23 maja 2017 · Kategoria: Sprawy hodowlane, Sprawy związkowe, ·

Szanowni Hodowcy,
Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że z dniem 1.05.2017 OZHK w Łodzi stra­cił pra­wo do wy­ko­ny­wa­nia czyn­no­ści iden­ty­fi­ka­cyj­nych i zoo­tech­nicz­nych w za­kre­sie ho­dow­li ko­ni na te­re­nie woj. łódzkiego.

Polski Związek Hodowców Koni in­for­mu­je, że nie otrzy­mał do­tych­czas z OZHK w Łodzi żad­nych do­ku­men­tów ho­dow­la­nych, w tym m.in. nie­zre­ali­zo­wa­nych „Zgłoszeń ko­ni do rejestru”.

W związ­ku z po­wyż­szym pro­si­my o kon­takt z OZHK w Kielcach biu­ro w Bogusławicach,  Bogusławice 58, 97-​320 Wolbórz w ce­lu po­now­ne­go pi­sem­ne­go zgło­sze­nia źre­biąt do opisu. 

Korespondencję do­ty­czą­cą czyn­no­ści zoo­tech­nicz­nych (opi­sów źre­biąt, li­cen­cji kla­czy, iden­ty­fi­ka­cji ko­ni z za­gra­ni­cy) pro­si­my kie­ro­wać na ww. adres. 

Telefony kon­tak­to­we:

  • 663 700 171 Arkadiusz Kwaśniewski
  • 782 700 147 Tadeusz Głoskowski 
  • 782 700 148 Kamila Wójcik

Adres ma­ilo­wy: ozhkkielce@​gmail.​com

Print Friendly, PDF & Email