Aktualności

Wystawa Specjalistyczna – Czempionat Koni Sokólskich

23 maja 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

Ponad 40 mło­dych kla­czek i ogier­ków so­kól­skich spo­tka­ło się w mi­nio­ny week­end pod­czas ry­wa­li­za­cji czem­pio­na­to­wej w Szepietowie. Pogoda do­pi­sa­ła, więc z czy­stą sa­tys­fak­cją i spo­ko­jem moż­na by­ło prze­pro­wa­dzić oce­nę. Najliczniejsze gru­py sta­no­wi­ły kla­cze i ogie­ry dwu­let­nie i ko­nie z tych grup otrzy­ma­ły naj­wyż­sze no­ty. Zgodnie z re­gu­la­mi­nem do wy­bo­ru czem­pio­na wy­pro­wa­dza­no 3 naj­wy­żej oce­nio­ne ko­nie ce­lem po­rów­na­nia. U ko­ni so­kól­skich prio­ry­te­tem jest oce­na ty­pu (któ­ry jest mno­żo­ny x 1,5), przez co nie za­wsze koń z naj­wyż­szą licz­bą punk­tów zo­sta­wał czem­pio­nem. Czempionką w gru­pie kla­czy zo­sta­ła EDYCJA (Boss – Epoka po Upust)  hod. i wł. Bogumiła Sawczuka na­to­miast wśród ogie­rów wy­grał PEGAZ (Monter – Palemka po Piker) Pana Kazimierza Brzozowskiego. Oba te ko­nie nie otrzy­ma­ły naj­wyż­szej no­ty in­dy­wi­du­al­nej jed­nak pod­czas po­rów­na­nia oka­za­ło się, że są naj­lep­sze. Dodatkowo przy oka­zji wy­sta­wy kla­cze, któ­re ukoń­czy­ły 24 mie­sią­ce kwa­li­fi­ko­wa­ne by­ły do pro­gra­mu ochrony.

Drugiego dnia czem­pio­na­tu na­stą­pi­ło uro­czy­ste przed­sta­wie­nie naj­lep­szych ko­ni. Hodowcy otrzy­ma­li pu­cha­ry oraz na­gro­dy rze­czo­we. Zapraszamy do obej­rze­nia fo­to­re­la­cji z te­go wy­da­rze­nia oraz do za­po­zna­nia się z protokołem.

Fot. Arkadiusz Szczepański

Print Friendly, PDF & Email