Aktualności

II OGÓLNOPOLSKI CZEMPIONAT KONI ARABSKICH

1 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W dniach 15-​16 lip­ca 2017 od­bę­dzie się II Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich Radom 2017 pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Radomia. Pokaz or­ga­ni­zo­wa­ny zgod­nie z za­sa­da­mi ECAHO, dla ko­ni arab­skich czy­stej krwi wpi­sa­nych do Księgi Stadnej za­re­je­stro­wa­nej w WAHO oraz źre­biąt czy­stej krwi pol­skiej ho­dow­li. Podczas dwu­dnio­we­go po­ka­zu mię­dzy­na­ro­do­we ju­ry skła­da­ją­ce się z wy­bit­nych znaw­ców te­ma­tu bę­dzie oce­niać do­sko­na­łość tych pięk­nych zwie­rząt. Głównym za­ło­że­niem jest przy­go­to­wa­nie po­ka­zu z udzia­łem naj­lep­szych ko­ni z pol­skich i za­gra­nicz­nych stad­nin na naj­wyż­szym moż­li­wym po­zio­mie, a przez co roz­pro­pa­go­wa­nie wie­dzy i uro­dy tych zwie­rząt wśród osób nie­zwią­za­nych za­wo­do­wo z te­ma­tem. Celem ta­kie­go spo­tka­nia jest jesz­cze więk­sza in­te­gra­cja śro­do­wi­ska ho­dow­ców, wy­mia­na do­świad­czeń oraz zdro­wa ry­wa­li­za­cja na are­nie po­ka­zo­wej. Na zwy­cięz­ców cze­ka­ją atrak­cyj­ne na­gro­dy pie­nięż­ne. Formularze zgło­sze­nio­we do po­bra­nia po­ni­żej. Więcej in­for­ma­cji: www.czempionatradom.pl 
Serdecznie zapraszamy.

Data: 15-16.07.2017
Miejsce: lot­ni­sko spor­to­we Radom-​Piastów, woj. mazowieckie

Print Friendly, PDF & Email