Aktualności

Ogłoszenia Drobne w kwartalniku Hodowca i Jeździec

2 czerwca 2017 · Kategoria: Ogłoszenia, Wydawnictwo, ·

Sprzedajesz lub szu­kasz ko­nia, ofe­ru­je­sz sta­nów­kę, masz na zby­ciu sprzęt jeź­dziec­ki lub rol­ni­czy, chcesz za­re­kla­mo­wać swo­je usłu­gi – ma­my dla Ciebie atrak­cyj­ną ofer­tę re­kla­mo­wą. Zapraszamy do za­po­zna­nia się ze szcze­gó­ła­mi.

Jak za­mó­wić ogło­sze­nie drob­ne?

Dokonaj wpła­ty zgod­nie z po­niż­szym cen­ni­kiem na nu­mer kon­ta ban­ko­we­go PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410
Dowód wpła­ty wraz z tek­stem ogło­sze­nia i zdjęciem/​​logo wy­ślij ma­ilem (drobne@hij.com.pl), fak­sem (22 628-​​68-​​79) lub pocz­tą (Hodowca i Jeździec, Polski Związek Hodowców Koni, ul. Koszykowa 60/​​62 m.16, 00-​​673 Warszawa z do­pi­skiem OGŁOSZENIA DROBNE)
Ogłoszenia drob­ne przyj­mu­je­my do ko­lej­ny­ch wy­dań kwar­tal­ni­ka:

  • do 12.06.2017 do nu­me­ru let­nie­go
  • do 11.09.2017 do nu­me­ru je­sien­ne­go
  • do 11.12.2017 do nu­me­ru zi­mo­we­go

Cennik ogło­szeń

A – mo­duł pod­sta­wo­wy 56 x 55 mm – ce­na 30 zł

Maksymalna ilo­ść słów w ogło­sze­niu w mo­du­le pod­sta­wo­wym bez zdję­cia to 25.

Jeśli chce­sz umie­ścić ogło­sze­nie ze zdję­ciem, za­mów wie­lo­krot­no­ść mo­du­łu pod­sta­wo­we­go. 2, 3 lub 4 ra­zy.

  • RSS
  • Newsletter
  • Facebook
  • Google+
  • GoldenLine
  • YouTube