Aktualności

Kwalifikacja do ZT zaprzęgowego

7 czerwca 2017 · Kategoria: ZT Ogiery, · Rasa: ,,,,

W dniach 7-​8 sierp­nia 2017 r. od­bę­dzie się kwa­li­fi­ka­cja ogie­rów ra­sy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w ZT Książ. Ostateczną kwa­li­fi­ka­cję przej­dą rów­nież ogie­ry po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, wstęp­nie za­kwa­li­fi­ko­wa­ne do tre­nin­gu pod­czas oce­ny w Lesznie w dniach 23-​24 ma­ja 2017 r.

Przypominamy, że oce­nie pod­da­ne zo­sta­ną wy­łącz­nie ogie­ry, któ­rych zgło­sze­nie zo­sta­ło opła­co­ne w ter­mi­nie, a w przy­pad­ku nie­do­wie­zie­nia ogie­ra na kwa­li­fi­ka­cję opła­ta nie bę­dzie zwracana.

Program kwa­li­fi­ka­cji:

7 sierp­nia (po­nie­dzia­łek)

Ogiery ślą­skie

  • 15:00 – iden­ty­fi­ka­cja, ba­da­nie we­te­ry­na­ryj­ne, po­mia­ry – ko­lej­ność do­wol­na, ko­niecz­ne oka­za­nie pasz­por­tu konia

8 sierp­nia (wto­rek)

Ogiery ślą­skie

  • 9:00 – pre­zen­ta­cja w rę­ku na pły­cie – ko­lej­ność katalogowa
  • 15:00 – spraw­dze­nie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w za­przę­gu – ko­lej­ność dowolna

Ogiery szla­chet­ne

  • 15:00 – iden­ty­fi­ka­cja, ba­da­nie we­te­ry­na­ryj­ne, po­mia­ry – ko­lej­ność dowolna
  • na­stęp­nie – spraw­dze­nie stop­nia przy­go­to­wa­nia ogie­ra do pra­cy w za­przę­gu – ko­lej­ność dowolna

Szczegóły dotyczące przebiegu kwalifikacji.

Print Friendly, PDF & Email