Aktualności

XVII Ogólnopolski Czempionat Koni Huculskich

13 czerwca 2017 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

W mi­nio­ny week­end ho­dow­cy i mi­ło­śni­cy ko­ni ra­sy hu­cul­skiej spo­tka­li się na  XVII Ogólnopolskim Młodzieżowym  Czempionacie ko­ni tej ra­sy. Dwudniowa im­pre­za pod na­zwą „Szlakiem Konia Huculskiego” od­by­ła się na te­re­nie Fundacji „Klikowska Ostoja Polskich Koni” w Tarnowie, pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Mimo ka­pry­śnej au­ry zgod­nie z pla­nem oce­nie pod­da­no 49 kla­czy i ogie­rów, w po­dzia­le na kla­sy ko­ni rocz­nych, 2-​letnich oraz 3-​letnich. Tym ra­zem suk­ces od­no­to­wa­ły dwie naj­więk­sze ho­dow­le pań­stwo­we: przed­sta­wi­cie­le ZDIZ PIB Odrzechowa ode­bra­li tro­feum dla Czempiona Ogierów oraz Najlepszego Konia Pokazu – 3-​letniego og. ODEON-​O (Lotnik – Olimpia-​O po Ważniak), zaś Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o. – SKH Gładyszów otrzy­mał na­gro­dę ufun­do­wa­ną dla Czempionki Klaczy, któ­ra przy­pa­dła 3-​letniej kl. SEREDA (Hasan z Sadyby – Syberia po Sonet). Jak moż­na by­ło się spo­dzie­wać, wy­sta­wę zdo­mi­no­wa­li wy­staw­cy z ro­dzi­mych hu­cu­łom te­re­nów Małopolski i Podkarpacia, pre­zen­tu­jąc łącz­nie 41 koni.

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie prze­wi­dział rów­nież po­kaz użyt­ko­wo­ści, przy­go­to­wu­jąc IV edy­cję Małopolskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, któ­re dla ko­ni hu­cul­skich sta­no­wi­ły eli­mi­na­cję te­go­rocz­ne­go Pucharu o Kryształową Kulę w po­wo­że­niu za­przę­ga­mi konnymi.

Szczegółowe wyniki czempionatu dostępne w zakładce, a za­wo­dów za­przę­go­wych na stronie www.ozhk.pl

Print Friendly, PDF & Email